Dún na nGall

Is é Dún na nGall an contae is faide siar ó thuaidh in Éirinn. Áirítear Leitir Ceanainn, Bun Cranncha agus Baile Dhún na nGall mar phríomhbhailte. Tá Gaeltachta Dhún na nGall lonnaithe den chuid is mó in iarthar an chontae le cósta.

Tá geilleagar láidir i nDún na nGall. I measc na dtionscal agus na hearnálacha atá ar fud an chontae tá déantúsaíocht, táirgí leighis agus sláinte, innealtóireacht, próiseáil bia agus teicstíle ar ndóigh.

Firicí faoi Ghaeltacht Dhún na nGall

 • Tá daonra de 159,192 (Daonáireamh 2016) i nDún na nGall. Sa tréimhse 2011-2016 tháinig laghdú 1.2 % ar dhaonra Dhún na nGall. Tá os cionn 33% den daonra faoi fiche cúig bliain d’aois.
 • Is i Leitir Ceanainn, an baile is mó sa chontae, atá Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus roinnt príomh chomhlachtaí ilnáisiúnta ón earnáil seirbhísí idirnáisiúnta.
 • Tá Gaeltacht Dhún na nGall lonnaithe den chuid is mó in iarthar an chontae feadh an chósta agus is é an dara Gaeltacht is mó in Éirinn.
 • Tá daonra de 23,346 (Daonáireamh 2016) i nGaeltacht Dhún na nGall. Is ionann seo agus 23.4% de dhaonra iomlán na Gaeltachta.
 • Tá 1,502km2 d’achar geografach i nGaeltacht Dhún na nGall. Is ionann seo agus 26% de thalamh uile na Gaeltachta.
 • Tá trí pharóiste i bpríomh ionad daonra Ghaeltacht Dhún na nGall – Na Rosa, Gaoth Dobhair agus Cloich Cheann Fhaola agus le daonra de os cionn 16,000, meastar gurb é an ceantar scoite amach is mó daonra san Eoraip.
 • In 2018, bhí 2,278 duine fostaithe go lán-aimseartha i gcliant-chomhlachtaí de chuid an Údaráis i nGaeltacht Dhún na nGall.
 • Ciallaíonn Dún na nGall, an focal Gaeilge atá ar Donegal, ná “Dún an eachtrannaigh” mar gheall gur cuireadh deireadh leis na ruathair a rinne na Lochlannaigh ar an gcontae san 8ú agus 9ú céad.

Tionscail/Fiontair Áitiúla

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú ar réimsí ar leith tionscail, go sainiúil na tionscail a tháirgeann táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla le breisluach ard. Ofrálann siad seo an cumas is fearr fáis agus na hionchais is fearr chun fostaíocht fadtéarmach inbhuanaithe a chruthú.

San áireamh i ngníomhaíochtaí gheilleagracha Ghaeltacht Dhún na nGall tá teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, innealtóireachta, próiseáil bia, gníomhaíochtaí closamhairc, leictreonaic, acmhainní nádúrtha mara bhunaithe, teicstílí, seirbhísí trádála idirnáisiúnta ina n-áirítear seirbhísí airgeadais, lárionaid glaonna agus ionaid seirbhísí comhroinnte.

Córais Iompair

Seo a leanas na príomhbhóithre náisiúnta go Dún na nGall as:

 • Baile Átha Cliath – N2, M1 nó N3
 • Béal Feirste – M2
 • Gaillimh – N17
 • Sligeach – N15
 • Doire – N13

Achar as an mBun Beag/Doirí Beaga go:

 • Aerfort Dhún na nGall 9m/15km
 • Aerfort Chathair Dhoire 66m/105km
 • Aerfort na Sionna 287m/460km
 • Leitir Ceanainn 44m/70km

Seirbhísí Aeir

Aerfort Idirnáisiúnta Dhún na nGall
Tá seirbhís laethúil as Baile Átha Cliath agus as áiteanna eile ar fáil go hAerfort Idirnáisiúnta Dhún na nGall. Tuilleadh eolais: www.donegalairport.ie

Aerfort Chathair Dhoire
Tá seirbhísí as an Bhreatain agus áiteanna eile ar fáil. Tá aerfort Chathair Dhoire lonnaithe thart ar 126 km as Gaoth Dobhair. Tuilleadh eolais: www.cityofderryairport.com

Seirbhísí Bus

Cuireann Bus Éireann seirbhís ar fáil ó chontaetha ar fud na tíre go Dún na nGall. Cuireann go leor comhlachtaí príobháideacha seirbhís bhus ar fáil go Dún na nGall chomh maith. Tuilleadh eolais: www.buseireann.ie

Seirbhísí Leighis i gCo. Dhún na nGall

 • Ospidéal Leitir Ceanainn

Oideachas sa Ghaeltacht

 • Naíonraí: 22
 • Bunscoileanna: 42
 • Meánscoileanna: 7

Oideachas Tríú Leibhéal

Oiliúint i gcomhair Tionscail

Soláthraíonn SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) treoir agus comhairle ghairme mar aon le heolas ar dheiseanna fostaíochta agus oiliúna agus deiseanna fostaíochta sealadacha.

Áiseanna Caithimh Aimsire

Tá gach ní a bheadh á lorg ó thaobh caitheamh aimsire ar fáil i gContae Dhún na nGall, idir ghalf, eachaíocht, siúlóidí, iascaireacht shlaite, iascaireacht, spórt uisce, ealaíona agus ceardaíocht agus rothaíochta. Tuilleadh eolais:
www.irelandnorthwest.ie
www.discoverireland.com

Seirbhísí Teileachumarsáide

Tá seirbhísí teileachumarsáide d’ardchaighdeán ríthábhachtach chun infheistíocht dhíreach a mhealladh, chun tionscail dhúchasacha a fhorbairt agus chun an gheilleagar eolasbhunaithe a chur chun cinn.

Tá na ceantair Ghaeltachta comhtháite go hiomlán i nGréasán Snáithín Náisiúnta Eircom le rochtain ar sheirbhísí uile ardluais agus ardchaighdeán. Tá an soláthar leathanbhanda comparáideach leis na réigiúin eile in Éirinn atá scoite amach agus leis an Aontas Eorpach le ar an laghad 62% de na línte cumasaithe go caighdeán DSL.

Ina theannta seo, tá seirbhísí leathanbhanda gan sreang ar fáil i go leor réigiúin, ag tairiscint roghanna iomaíocha do chomhlachtaí agus don phobal.