Scéim Trádála ar Líne

Tá an Scéim Trádála Ar Líne á sholáthar chun tacú le gnóthaí Gaeltachta atá ag fulaingt de bharr na géarchéime COVID-19. Tugadh an scéim seo isteach in 2017 ar dtús chun líon na ngnóthaí Gaeltachta ag trádáil ar líne a mhéadú agus méadú a dhéanamh ar dhíolacháin ghnóthaí Gaeltachta ar líne. Sa bhreis ar an ngnáth-éileamh atá ar an tacaíocht seo, aithnítear de bharr na staide eisceachtúla atá ann faoi láthair mar gheall ar COVID-19, go bhfuil gnóthaí faoi bhrú agus go bhfuil cuid acu ag iarraidh a gcuid gnó a dhéanamh ar líne. Tá tacaíocht luachmhar tugtha ag an scéim seo do ghnóthaí móra agus beaga le blianta anuas chun cur lena gcumas margaí nua a aimsiú agus líon níos mó seirbhísí agus táirgí a dhíol ‘ar-líne’ agus, mar thoradh air seo, tacú le buanú agus forbairt na bunsraithe fostaíochta i rith an tréimhse seo.

DÚNTA D’IARRATAIS NUA (5pm, 23/09/20)

Méid agus Ráta an Deontais

Faoin Scéim Trádála Ar Líne íoctar uasmhéid deontais suas le €2,500, nó 90% de chaiteachas incháilithe, gan CBL san áireamh, cibé acu is lú, le gnóthaí incháilithe chun a gcumas trádála ‘ar líne’ a fhorbairt agus a threisiú.*

Critéir Incháilithe

Glacfar le hiarratais a bhaineann le Seirbhísí Trádála Ar Líne sna réimsí seo a leanas:

 • Gnóthaí nach gcaitheann ach méid teoranta ama i mbun trádála ar líne faoi láthair;
 • Ní foláir don ghnó a bheith i mbun trádála ar feadh 12 mí ar a laghad roimh dháta an iarratais;
 • Glacfar le hiarratais ó ghnóthaí príobháideacha agus ó ghnóthaí pobalbhunaithe nó fiontair shóisialta ach iad a bheith ag feidhmiú i réimse tráchtála.

Céard len aghaidh ar féidir an deontas a úsáid?

 • Sain-chomhairliúchán Faisnéise Teicneolaíochta (TF);
 • Láithreán gréasáin ríomhthráchtála a fhorbairt nó a uasghrádú;
 • Íocaíochtaí nó córais áirithinte ar líne a chur i bhfeidhm;
 • Bogearraí a bhaineann leis an Idirlíon a cheannach;
 • Fógraíocht ar líne a cheannach (ní féidir an ceannachán seo a bheith níos mó ná 30% de chostas na ndeontas atá ceadaithe agus ní féidir iad a éileamh ach i dtréimhse íocaíochta amháin);
 • Aip (nó leathanaigh gréasáin ilardán) a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a chur i bhfeidhm;
 • Oiliúint/forbairt scileanna a bhaineann go háirithe le gníomhaíocht trádála ar líne a bhunú agus a bhainistiú.

Meastóireacht

Is ar bhunús na gcritéir seo a dhéanfar na hiarratais a mheas:

 • Cumas breisluacha
 • Cumas onnmhairithe/easpórtála
 • Cumas cruthú fostaíochta
 • Inmharthanacht Airgeadais

Céard iad na tionscadail atá neamh-incháilithe don scéim?

 • Seirbhísí proifisiúnta arb í an Fhaisnéis Theicneolaíochta a sainréimse agus atá ábalta trádáil ‘ar líne’ cheana, ag baint úsáide as córais in-tí atá ann;
 • Tionscadail aon-uaire macasamhail forbairt chomhdhála, seimineár, féilte turasóireachta srl.;
 • Gnóthaí a bhfuil tacaíocht incháilithe dóibh trí thionscadail nó scéimeanna cúnaimh ó Ghníomhairí Stáit eile a bhaineann le Cláir Oibríochta atá á mhaoiniú ag an AE;
 • Tionscadail a meastar gur féidir leo dul ar aghaidh, bíodh cúnamh scéime ann nó ná bíodh i.e. éifeacht mharbhualaigh.

Cén réimse nach féidir an deontas a úsáid len aghaidh?

 • Láithreáin ghréasáin bróisiúir a fhorbairt;
 • Bogearraí nach bhfuil dlúth-cheangailte le forbairt idirlín nó forbairt acmhainne ‘trádáil ar líne’;
 • Caiteachas nach gníomhaíocht a bhaineann le trádáil ar líne é.

Eolas maidir le riaradh na Scéime

 • Ní ghlacfar le haon mhír caiteachais atá déanta roimh an gcead ar chúnaimh deontais a bheith aontaithe. Is i scríbhinn a dheimhníonn Údarás na Gaeltachta ceadú na Scéime don iarratasóir atá i gceist. Ní foláir d’iarratasóirí litir thairisceana sínithe a sheoladh ar ais.
 • Ní caiteachas incháilithe é am an phríomhaí / na bpríomhaithe féin.
 • Ní chuirfear san áireamh ach costais na soláthraithe tríú páirtí a roghnaíodh agus a bhí luaite san iarratas.
 • Caithfidh sonraí cearta gnó a bheith ar shonraisc tríú páirtí/soláthraí (m.sh Sonraí Cláraithe Cánach nó Gnó nó fianaise gur gnó cláraithe é an soláthraí san áit ina bhfuil sé lonnaithe).
 • Ba cheart gach cáipéis thacaíochta a bhaineann le hábhar a bheith i dteannta na foirme iarratais:
  • Cóip de na meastacháin ó thrí soláthraithe agus mioneolas ar an obair atá le déanamh agus an costas a bhaineann léi;
  • Fianaise ar fhad na trádála más gnó neamhchláraithe atá i gceist nó más trádálaí aonair atá san iarratasóir;
  • Má theipeann ort cáipéisí tacaíochta a chur ar fáil, d’fhéadfaí go ndiúltófaí don iarratas.
 • Níor cheart d’iarratasóirí ach éileamh ar íocaíocht amháin a leagan isteach ag deireadh an tionscadail.
 • Ba cheart d’iarratasóirí an páipéarachas ábhartha ar fad a choimeád le linn an tionscadail chun cabhrú leo féin a n-éileamh a phróiseáil faoi dheireadh an tionscadail, lena n-áirítear: Deimhniú Imréitigh Cánach an Iarratasóra, Bunsonraisc ón Soláthraí, Cruthúnas gur íocadh an soláthraí, agus cruthúnas go bhfuil an obair ar fad curtha i gcrích sula ndéantar éileamh.