Scéim Sóisialta Tuaithe (SST)

Is iad aidhmeanna na scéime ná:

  • Tacaíocht ioncaim a sholáthar d’fheirmeoirí agus d’iascairí a bhí ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh
  • Seirbhísí áirithe a rachaidh chun sochair na bpobal tuaithe a chur ar fáil.

Tabharfaidh an SST deis d’fheirmeoirí agus d’iascairí ar ioncam íseal nach mbíonn in ann aon slí maireachtála a shaothrú ón bhfeirmeoireacht ná ón iascaireacht ioncam forlíontach a thuilleamh.

Ní mór d’iarrthóir a bheith ag fáil cúnamh feirmeoireachta, nó tréaduimhir a bheith aige agus ceann de na híocaíochtaí leasa shóisialaigh seo a leanas a bheith á fháil aige: Cúnamh Dífhostaíochta/Sochar Dífhostaíochta (dá mbeifí ar Fhostaíocht Phobail roimhe sin)/Liúntas Míchumais le páirt a ghlacadh sa scéim seo.

Beidh an obair ar fad a dhéanfar le linn na scéime tairbheach don phobal áitiúil. Áireofar i measc na gcineálacha tionscadal a chuirfear i gcrích faoi SST:

  • Tionscadail fheabhsaithe do shráidbhailte agus don tuath
  • Cúram sóisialta agus cúram do dhaoine scothaosta, cúram pobail do ghrúpaí réamhscolaíochta agus do ghrúpaí iarscoile araon
  • Obair chothabhála na timpeallachta – cothabháil agus airíochas na saoráidí pobail agus spóirt
  • Tionscadail a bhaineann le hionaid oidhreachta agus cultúir nach mbíonn ag feidhmiú ar mhaithe le brabús a shaothrú
  • Aon tionscadal pobail chuí eile a aithneofar le linn na Scéime.

Beidh deiseanna ag rannpháirtithe cur lena gcuid scileanna, nó scileanna nua a fhorbairt, agus obair fhiúntach a dhéanamh sa phobal.

Is féidir foirm iarratais á íoslódáil anseo.