Preas Ráiteas

Clár na gCéimithe i gComhlachtaí Gaeltachta

 

 1. Príomh Aidhm na Scéime

 

Tríd an scéim seo tabharfar deis do chomhlachtaí agus eagraíochtaí pobail eile a thagann faoi choimirce Údarás na Gaeltachta, céimí a earcú le tabhairt faoi ghné ar leith d’obair an chomhlachta. Sa tslí seo, tabharfar deis do chéimí taithí praiticiúil luachmhar a fháil nuair a bheidh an chéim bainte amach acu. Ní mór d’aon Chéimí Gaeltachta, an Ghaeilge a bheith ar a dtoil acu le buntáiste a bhaint as an deis seo.

 

 1. Osradharc

Dírithe ar chomhlachtaí agus ar eagraíochtaí pobail eile a thagann faoi choimirce Údarás na Gaeltachta le tograí straitéiseach ar leith a fhorbairt thar tréimhse aitheanta a chuirfidh le cumas forbartha, nuálaíochta agus iomaíochta an ghnó. Íocfar deontas suas le €30K thar thréimhse dhá bhliain ag ráta 50%

 

Fostóidh an comhlacht céimí chun táirgí nó próiséis nó tionscadail straitéiseach nua a fhorbairt, agus chun scileanna bainistíochta agus deiseanna margaíochta, forbartha agus nualaíochta an chomhlachta a fhorbairt. Maireann an tréimhse ar feadh 2 bhliain i gcomhlachtaí a áirítear mar Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide SME (ina bhfuil cúigear nó os a chionn fostaithe). Beidh cáilíochtaí aitheanta bainte amach ag na céimithe seo (Uasteastas leibhéal 6 ar a laghad) le 4 bliain anuas.

 

Na critéir

Beidh Plean forbartha curtha ar fáil ag an gcomhlacht a léireoidh bunús an togra no tionscadail straitéiseach a bheidh mar chúram ar an té a cheapfar le tacaíocht na scéime seo. Léireoidh an plean seo an dlúth cheangal idir bunús an togra/tionscadail áirithe seo agus feidhmiú mhór phlean fhorbartha an ghnó.

 

Mar chuid den bplean aithneoidh an comhlacht duine de fhoireann an ghnó a bheidh curtha ar fáil mar mhaoirseoir, chrann-taca nó mar ‘mheantóir’ a bheidh i gceannas ar fheidhmiú chláir oibre an chéimí le linn na tréimhse.

 

Beidh togra le cur i bhfeidhm ag an gcéimí a bheidh aitheanta ag an gcomhlacht mar chuid sonrach de mhór-phlean forbartha an chomhlachta.

 

Cuirfidh an comhlacht struchtúr tacaíochta ar fáil don gcéimí le linn na tréimhse, trína mbeidh cúnamh curtha ar fáil dóibh chun clár forbartha pearsanta a chur i bhfeidhm agus an togra atá aitheanta a fhorbairt.

 

Mar chuid d’fheidhmiú na scéime, aontófar ar dheiseanna oiliúna breise don gCéimí le linn na tréimhse agus tabharfar tacaíocht dóibh freastal ar chúrsaí a mbeidh cáilíochtaí tríú leibhéal nó foghlaim ghairmiúil leanúnach ag dul leo.

 

 1. Faid & Maoiniú atá ar fáil

Tréimhse 24 mí a bheidh an scéim á riaradh le go mbeidh daoine ard-chumasacha lonnaithe i gcomhlachtaí / gnóthaí Ghaeltachta le tograí faoi leith a fhorbairt. Beidh bunús an togra seo le haontú do shástacht an Údaráis roimhré.

Beidh uasmhéid de €30K (€15K in aghaidh na bliana) nó 50% den tuarastal, pé acu is lú, curtha ar fáil mar dheontas oiliúna a bheidh le híoc leis an gcomhlacht faoi réir rialacha chúnaimh Stáit.

Ní mór gur fostaithe nua iad na céimithe a roghnófar  ní féidir maoiniú a chur ar fáil d’fhostaithe reatha.

Tá an clár dírithe ar SMEs amháin – ní ghlacfar le hiarratais ó mhór-chomhlachtaí (<500 fostaithe iontu)

 

 

 

 1. Próiseas iarratais

Iarrthóirí neamh-cháilithe

 • Páirtíochta
 • Gnóthaí le níos lú na cúigear fostaithe iontu
 • Mór-chomhlachtaí
 • Gnóthaí atá ag trádáil in earnálacha nó i margaí nach dtagann faoi choimirce na rialach chúnaimh stáit faoin a bhfuil scéimeanna Údarás na Gaeltachta ag feidhmiú

 

Díreofar ar na hearnálacha seo a leanas:

-gnóthaí atá ag trádáil i dtáirgí nó seirbhísí bhreis luach in earnáil na saothraithe mara

-earnáil na seirbhísí forbartha teanga agus aistriúcháin

-earnáil an fhuinnimh in-athnuaite

-earnáil na ndéantúsaíochta nideoige agus seirbhísí idirnáisiúnta

 

Tá scéimeanna faofa ar leith á riaradh ag Údarás na Gaeltachta atá dírithe ar shain-riachtanais na hearnála turasóireachta chultúrtha agus na meáin dhigiteacha agus ní ghlacfar le hiarratais ó gnóthaí atá ag trádáil sna hearnálacha seo

 

 

 1. Incháilitheacht an togra

Togra a bheidh aitheanta ag an gcomhlacht agus go mbeidh nascadh le mór-phlean fáis an chomhlachta agus a bheith ina dhlúth-chuid de phlean straitéiseach an chomhlachta.

 

Léireoidh an chomhlacht, go soiléir, go bhfuil struchtúr cuí ann le go mbeidh an tacaíocht ceart curtha ar fáil don gcéimí le go mbainfear amach aidhmeanna an chláir (aiseanna oifige agus trealamh IT agus struchtúr tacaíochta agus comhairle ó chomhghleacaithe / saoiste & rl)

Ainmneoidh an comhlacht meantóir a oibreoidh leis an gcéimí ar bhunús laethúil / seachtainiúil.

 

 1. Caiteachas incháilithe

Tuarastal agus pá an chéimí atá aitheanta faoin scéim seo (lúide ÁSPC, bónais)

 

      Caiteachas neamhcháilithe

 • Costais earcaíochta
 • Bónais gaolta le pá an chéimí
 • ÁSPC an fhostóra
 • Liúntas taistil agus cothabhála in Éirinn nó thar lear
 • Aon chaiteachas a bhí i gceist sula ceadaíodh an deontas

 

 •  Meastóireacht na dtograí a bheidh i gceist
 • Déanfar measúnú ar na tograí ar a bhfuil na Céimithe ag obair i gcaitheamh na tréimhse. Cothóidh feidhmeannach forbartha de chuid an Údaráis teagmháil leanúnach leis an gcomhlacht agus leis an gcéimí don tréimhse 24 mí.

Foirm iarratais anseo.

Le breis eolais a fháil déan teagmháil le hOifig Údarás na Gaeltachta i do cheantar féin:

Rannóg Taighde & Forbairt Earnála  091 503100 nó rtfe@udaras.ie