Preas Ráiteas

Folúntas fógraithe do Stiúrthóir Fiontraíochta agus Fostaíochta

Is é Údarás na Gaeltachta an ghníomhaireacht réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta. Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá ag Údarás na Gaeltachta. Tá Ardoifig Údarás na Gaeltachta lonnaithe sna Forbacha, Co. na Gaillimhe agus tá oifigí réigiúnacha i gCorcaigh, Ciarraí, Dún na nGall agus i Maigh Eo. Is í an Ghaeilge teanga oibre na heagraíochta.

Beidh an té a cheapfar freagrach don Phríomhfheidhmeannach agus déanfaidh sé/sí polasaithe agus straitéisí forbartha fiontraíochta a chur i bhfeidhm. Beidh cruthú fostaíochta sna ceantair Ghaeltachta faoi chúram an Stiúrthóra Fiontraíochta & Fostaíochta agus beidh sé/sí freagrach as infheistíocht a mhealladh mar aon leis na comhlachtaí atá ann cheanna a chur chun cinn agus a spreagadh chun cúrsaí fostaíochta agus nuálaíochta a mhéadú iontu. Beidh an té a cheapfar freagrach chomh maith as stiúradh punann shuntasach maoin tráchtála do réimse d’earnálacha bunaithe ar acmhainní nádúrtha atá ábhartha do na réigiúin Gaeltachta a fhorbairt.

Maidir leis an iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi:

  • Beidh go leor bainte amach aige nó aici ag leibhéal sinsearach agus beidh na scileanna ceannaireachta agus bainistíochta riachtanacha aige nó aici agus an cumas smaoineamh go nuálach léirithe aige nó aici freisin.
  • Beidh taithí léirithe aige nó aici ag leibhéal sinsearach bainistíochta maidir le forbairt eacnamaíoch, cruthú fostaíochta, forbairt pobail agus cur chun cinn na teanga.
  • Beidh eolas domhain aige nó aici ar ghníomhaireachtaí stáit/earnála poiblí, agus taithí ar chur i bhfeidhm polasaí náisiúnta.
  • Beidh ard leibhéal aige nó aici i labhairt agus i scríobh na Gaeilge.
  • Beidh cáilíocht acadúil chuí aige nó aici.
  • Beidh ar iarrthóirí foirm iarratais ar-líne a líonadh agus CV cuimsitheach móide litir chumhdaigh ghearr a chur léi. Le tuilleadh eolais a fháil faoi iarratas a dhéanamh téigh chuig www.sigmar.ie/udaras. Chun plé rúnda a bheith agat, déan teagmháil le Robert Mac Giolla Phádraig ag +353 1 4744698 nó seol rphost chuig rmacgp@sigmar.ie

    Is é 5:00in Déardaoin 14ú Nollaig 2017 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.

    Is fostaitheoir comhdheiseanna é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge a theanga oibre.