Preas Ráiteas

Scéim Trádála Ar Líne

  Glaoch oscailte ar an Scéim Trádála Ar Líne

De réir taighde comhaimseartha, meastar, cé go bhfuiltear ag ceannach níos mó ar líne i gcónaí, nach bhfuil ach 23% de ghnóthaí beaga in Éirinn ag plé le díolacháin Ríomh-Thráchtála (e-commerce) ar aon bhealach fiúntach.

D’fhonn líon na ngnóthaí Gaeltachta atá ag trádáil ar líne a mhéadú agus méadú a dhéanamh ar dhíolacháin ghnóthaí Gaeltachta ar líne tá Scéim Trádála Ar Líne forbartha ag Údarás na Gaeltachta. Déanfar é seo trí dhreasacht airgeadais a íoc le gnóthaí Gaeltachta atá incháilithe faoi réir gnáthchritéir an Údaráis chun a gcumas trádáil ‘ar líne’ a fhorbairt agus a threisiú.

Méid agus Ráta an Deontais
Faoin scéim seo íocfar uasmhéid deontais suas le €2,500 nó 50% den chaiteachas incháilithe, gan CBL san áireamh, cibé acu is lú.

Critéir Incháilithe
Glacfar le hiarratais a bhaineann le Seirbhísí Trádála Ar Líne sna réimsí seo a leanas:

 • Gnóthaí atá incháilithe le haghaidh cúnaimh trí ghnáthscéimeanna tacaíochta agus deontais Údarás na Gaeltachta; San áireamh anseo tá gnóthaí Gaeltachta sna hearnálacha déantúsaíochta agus seirbhísí trádála idirnáisiúnta agus gnóthaí turasóireachta áirithe;
 • Gnóthaí nach gcaitheann ach méid teoranta ama i mbun trádála ar líne faoi láthair;
 • Ní foláir don ghnó a bheith i mbun trádála ar feadh 12 mí ar a laghad roimh dháta an iarratais;
 • Glacfar le hiarratais ó ghnóthaí príobháideacha agus ó ghnóthaí pobalbhunaithe nó fiontair shóisialta ach iad a bheith ag feidhmiú i réimse tráchtála.

Céard len aghaidh ar féidir an deontas a úsáid?

 • Sain-chomhairliúchán Faisnéise Teicneolaíochta (TF);
 • Láithreán gréasáin ríomhthráchtála a fhorbairt nó a uasghrádú;
 • Íocaíochtaí nó córais áirithinte ar líne a chur i bhfeidhm;
 • Bogearraí a bhaineann leis an Idirlíon a cheannach;
 • Fógraíocht ar líne a cheannach (ní féidir an ceannachán seo a bheith níos mó ná 30% de chostas na ndeontas atá ceadaithe agus ní féidir iad a éileamh ach i dtréimhse íocaíochta amháin);
 • Aip (nó leathanaigh gréasáin ilardán) a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a fhorbairt;
 • Straitéis mhargaíochta dhigiteach a chur i bhfeidhm;
 • Oiliúint/forbairt scileanna a bhaineann go háirithe le gníomhaíocht trádála ar líne a bhunú agus a bhainistiú.

Meastóireacht
Cuirfear próiseas iomaíochta i bhfeidhm chun tacú leis an bpróiseas roghnúcháin. Déanfar trí ghlaoch ar iarratais i rith na bliana 2017, faoi réir buiséad a bheith ar fáil.

Is ar bhunús na gcritéir seo a dhéanfar na hiarratais a mheas:

 • Cumas breisluacha
 • Cumas onnmhairithe/easpórtála
 • Cumas cruthú fostaíochta
 • Inmharthanacht Airgeadais

Glacfar le hiarratais, roimh an 5i.n. ar an dáta deiridh den ghlaoch oscailte, de réir an sceidil agus na spriocdhátaí thíos:

Glaoch Oscailte le haghaidh iarrataisFreagra ar Iarratas
Glaoch Oscailte le haghaidh iarrataisFreagra ar Iarratas
02/10/2017 – 13/10/201723/10/2017
31/10/2017 – 10/11/201720/11/2017
27/11/2017 – 08/12/201718/12/2017

Foirm Iarratais
Scéim Trádála Ar Líne Údarás na Gaeltachta – FOIRM IARRATAIS

Céard iad na tionscadail atá neamh-incháilithe don scéim?

 • Gnóthaí seirbhíse áitiúla, i.e. Siopaí, Bialanna & Tithe Lóistín, Tithe Tábhairne;
 • Seirbhísí proifisiúnta arb í an Fhaisnéis Theicneolaíochta a sainréimse agus atá ábalta trádáil ‘ar líne’ cheana, ag baint úsáide as córais in-tí atá ann;
 • Tionscadail aon-uaire macasamhail forbairt chomhdhála, seimineár, féilte turasóireachta srl.;
 • Gnóthaí a bhfuil tacaíocht incháilithe dóibh trí thionscadail nó scéimeanna cúnaimh ó Ghníomhairí Stáit eile a bhaineann le Cláir Oibríochta atá á mhaoiniú ag an AE;
 • Tionscadail a meastar gur féidir leo dul ar aghaidh, bíodh cúnamh scéime ann nó ná bíodh i.e. éifeacht mharbhualaigh.
 • Cén réimse nach féidir an deontas a úsáid len aghaidh?

  • Láithreáin ghréasáin bróisiúir a fhorbairt;
  • Bogearraí nach bhfuil dlúth-cheangailte le forbairt idirlín nó forbairt acmhainne ‘trádáil ar líne’;
  • Caiteachas nach gníomhaíocht a bhaineann le trádáil ar líne é.
  • Eolas maidir le riaradh na Scéime

   • Ní ghlacfar le haon mhír caiteachais atá déanta roimh an gcead ar chúnaimh deontais a bheith aontaithe. Is i scríbhinn a dheimhníonn an tÚdarás ceadú na Scéime don iarratasóir atá i gceist. Ní foláir d’iarratasóirí litir thairisceana sínithe a sheoladh ar ais.
   • Ní caiteachas incháilithe é am an phríomhaí / na bpríomhaithe féin.
   • Ní chuirfear san áireamh ach costais na soláthraithe tríú páirtí a roghnaíodh agus a bhí luaite san iarratas.
   • Caithfidh sonraí cearta gnó a bheith ar shonraisc tríú páirtí/soláthraí (m.sh Sonraí Cláraithe Cánach nó Gnó nó fianaise gur gnó cláraithe é an soláthraí san áit ina bhfuil sé lonnaithe).
   • Ba cheart gach cáipéis thacaíochta a bhaineann le hábhar a bheith i dteannta na foirme iarratais:
    • Cóip de na meastacháin ó thrí soláthraithe agus mioneolas ar an obair atá le déanamh agus an costas a bhaineann léi;
    • Fianaise ar fhad na trádála más gnó neamhchláraithe atá i gceist nó más trádálaí aonair atá san iarratasóir;
    • Má theipeann ort cáipéisí tacaíochta a chur ar fáil, d’fhéadfaí go ndiúltófaí don iarratas.
   • Níor cheart d’iarratasóirí ach éileamh ar íocaíocht amháin a leagan isteach ag deireadh an tionscadail. Ní féidir níos mó ná éileamh amháin a leagan isteach don deontas seo.
   • Ba cheart d’iarratasóirí an páipéarachas ábhartha ar fad a choimeád le linn an tionscadail chun cabhrú leo féin a n-éileamh a phróiseáil faoi dheireadh an tionscadail, lena n-áirítear: Deimhniú Imréitigh Cánach an Iarratasóra, Bunsonraisc ón Soláthraí, Cruthúnas gur íocadh an soláthraí, agus cruthúnas go bhfuil an obair ar fad curtha i gcrích sula ndéantar éileamh.