Scoláireachtaí Printíseachta

Tá Údarás na Gaeltachta ag tairiscint Scoláireachtaí Printíseachta gur fiú níos mó ná €2,000 an ceann iad d’iarrthóirí, le cáilíocht printíseachta mar atá aitheanta ag an gComhairle Phrintíseachta a bhaint amach. Tá breis eolais i leith na printíseachtaí agus na cáilíochtaí a bhaineann leo le fáil ar www.apprenticeship.ie

Má tá spéis agat a bheith san iomaíocht do na scoláireachtaí seo, líon isteach an foirm iarratais agus seol ar ais chuig:

An Rannóg Oiliúna & Oideachais,
Údarás na Gaeltachta,
Na Forbacha,
Co. na Gaillimhe

Roimh: 21/02/2020

Tá eolas faoi na scoláireachtaí printíseachta ar fáil thíos faoi:

Earcú

  • Go hiondúil bíonn na scoláireachtaí printíseachta fógartha faoi dhó sa bhliain, go luath san Earrach agus sa Samhradh;
  • N.B. Is féidir spéis a léiriú ag am ar bith le linn na bliana agus déanfar teagmháil leat faoi nuair atá na printíseachtaí fógartha.

Cáilíochtaí Iontrála

Ní mór d’iarrthóirí a bheith sé bliana déag d’aois ar a laghad agus na buncháilíochtaí seo a leanas a bheith acu:

  • Teastas Grúpa/ Meanteastas/ Teastas Sóisearach, le pas i gcúig ábhar nó a chomhionann. Tá matamaitic (gnáth leibhéal) riachtanach i gcás printíseachtaí áirithe; nó
  • os cionn 18 bliain d’aois agus taithí aitheanta acu sa cheird le trí bliana.

N.B. Is d’iarrthóirí Gaeltachta le Gaeilge líofa na scoláireachtaí seo. Cuirfear fáilte freisin roimh iarratais ó dhaoine dífhostaithe atá ag iarraidh tosú ar ghairm nua.

Modh Roghnúcháin

Roghnaítear na hiarrthóirí ar bhonn agallaimh, teisteanna praiticúla/teoirice agus torthaí scrúdaithe.

Feidhmiú

  • Bíonn an printíseach fostaithe ag comhlacht/conraitheoir aitheanta le linn tréimhse na printíseachta;
  • Is faoin bprintíseach féin atá sé fostaíocht a fháil le comhlacht/conraitheoir aitheanta;
  • Más gá, tá an tÚdarás sásta cuidiú leis an bprintíseach fostaíocht a aimsiú;
  • Le linn a p(h)rintíseachta, caitheann an printíseach tréimhsí ag obair leis an gcomhlacht/gconraitheoir agus tréimhsí ag freastal ar chúrsaí eagraithe le SOLAS agus le coláistí tríú leibhéal.

Cabhair

  • Faoi scoláireacht an Údaráis, tugtar cabhair airgid don phrintíseach agus don chomhlacht/chonraitheoir lena bhfuil sé/sí fostaithe ag céimeanna éagsúla le linn na printíseachta.

Cailíocht

Nuair atá na tréimhsí críochnaithe go sásúla ag an bprintíseach agus ceithre bliana mar phrintíseach caite aige/aici, tá sé/sí i dteideal an uasteastas leibhéal 6 QQI a fháil a bhfuil aitheantas náisiúnta agus idirnáisiúnta ag dul leis.

Liosta Printíseachtaí ar fáil

Tá liosta do na phrinitísigh ar fad le fáil anseo – Liosta Printísigh

Breis eolais ar fáil ó:

An Rannóg Oiliúna & Oideachais
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Gaillimh
Fón: 091 503121
R-phost: fff@udaras.ie