Preas Ráiteas

Údarás na Gaeltachta ag tacú le Pobal agus Gnóthaí na Gaeltachta buailte ag COVID-19 – nuashonraithe 16-4-20

Tá plean tacaíochta agus eolais eisithe ag Údarás na Gaeltachta chun tacú le Pobal agus Gnóthaí na Gaeltachta le linn na tréimhse rabhaidh seo faoi COVID-19.

Tuigeann Údarás na Gaeltachta go bhfuil brú ag an am seo ar chliantchomhlachtaí, fochuideachtaí, eagrais forbartha pobail agus scéimeanna fostaíochta sóisialta a thagann faoinár gcúram de bharr an méid a bhaineann leis an gCorónvíreas Covid-19.

Tá Údarás na Gaeltachta ar fáil i gcónaí chun réimse tacaíochtaí agus comhairle a chur ar fáil chun an tionchar a bheidh ag an gCorónvíreas Covid-19 a mhaolú chomh maith agus is féidir.

Ag obair as lámh a chéile le Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí agus Comhghleacaithe Stáit eile ar chur chuige comhtháite Stáit i leith Covid-19 tá an tÚdarás tiomanta a chinntiú go bhfuil ár gcliaint agus fochuideachtaí faoi réir agus ar an eolas maidir leis an gcomhairle is déanaí agus tacaíochtaí atá ar fáil.

An chomhairle is mó atá á chur ar fáil dár ngeallshealbhóirí ar fad ná monatóireacht leanúnach agus ghéarchúiseach a dhéanamh ar an treoir atá á eisiúint ag na hÚdaráis Sláinte Poiblí go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta chomh maith le Ranna Rialtais ábhartha. Is féidir an chomhairle is suas chun dáta maidir le Covid-19 a fháil ag na nascanna seo leanas:
World Health Organization (WHO)
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Lárionad Faire um Chosaint Sláinte(HPSC)
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE)
An Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Na Coimisinéirí Ioncaim

Tacaíochtaí atá ar Fáil:

Seo a leanas na tacaíochtaí nua COVID-19 atá ar fáil do chomhlachtaí incháilithe chun cabhrú leo dul i ngleic leis na fadhbanna gnó a d’fhéadfadh éirí as COVID-19:

Deontas Pleanála Airgeadais Ghnó COVID-19 (10+ fostaithe) €5000

Is tacaíocht nua atá sa Deontas Pleanála Airgeadais Ghnó COVID-19 do chliaint Údarás na Gaeltachta a bhfuil 10 nó níos mó fostaithe go lán-aimseartha acu.  Tá sé dírithe ar chomhlachtaí seirbhísí trádála idirnáisiúnta nó déantúsaíochta agus tá á sholáthar i gcomhar lenár gcomhleacaithe Fiontraíocht Éireann. Cabhróidh an deontas seo le gnóthaí chun plean airgeadais láidir a fhorbairt, lena n-áirítear ullmhú cáipéisí a theastaíonn mar chúltaca d’iarratais seachtracha ó na bainc agus/nó soláthróirí airgeadais eile.  Is fiú suas go €5,000 an Deontas Pleanála Airgeadais Ghnó COVID-19 agus cuirfidh sé ar chumas comhlachtaí teacht ar thacaíocht sheachtrach ó chomhairleoirí airgeadais ceadaithe chun plean airgeadais a ullmhú chun an comhlacht a chosaint sa ngearr go meánthréimhse.

Dearbhán Leanúnachais Ghnó Bharainneach (10+ fostaithe) €2,500

Tá an Dearbhán Leanúnachais Ghnó Bharainneach ar fáil do chomhlachtaí (10+ fostaithe) incháilithe (lena n-áirítear comhlachtaí Tosú Ardacmhainne) chun teacht ar suas le €2,500 do sheirbhísí tacaíochta oiliúna nó comhairleacha maidir le feidhmiú leanúnach a gcuid gnó le linn na paindéime reatha agus tá á sholáthar i gcomhar lenár gcomhleacaithe Fiontraíocht Éireann..

 

Scéimeanna Tacaíochta do Phleanáil Freagartha Gnó Údarás na Gaeltachta

Scéim Trádála Ar Líne (<50 fostaithe) €2,500

Faoin Scéim Trádála Ar Líne íoctar uasmhéid deontais suas le €2,500 de chaiteachas incháilithe*, gan CBL san áireamh, le gnóthaí incháilithe chun a gcumas trádála ‘ar líne’ a fhorbairt agus a threisiú. Chun líon na ngnóthaí Gaeltachta atá ag trádáil ar líne a mhéadú agus méadú a dhéanamh ar dhíolacháin ghnóthaí Gaeltachta ar líne atá an scéim.

*Tá athbhreithniú á dhéanamh ar chritéir na scéime faoi láthair – déan teagmháil linn chun sonraí a fháil.

Dearbhán Leanúnachais Ghnó (< 10 fostaithe) €2500 – Dúnta d’iarratais nua – 5pm, 21/5/2020

Cuirfidh an Dearbhán Leanúnachais Ghnó, d’uasmhéid €2,500, cúnamh ar fáil do thrádálaithe aonair agus do ghnóthaí i ngach earnáil a bhfuil suas le 50 duine fostaithe iontu ionas go mbeidh na gnóthaí sin in ann leas a bhaint as comhairleoireacht tríú páirtí chun straitéis ghearrthréimhseach agus fhadthréimhseach a fhorbairt le déileáil le tionchar COVID-19.   Beidh an Dearbhán Leanúnachais Ghnó in ann cabhrú le gnóthaí i réimsí éagsúla, ag brath ar riachtanais gach gnó.

Gníomhaigh ar Thionscnaíocht

Beidh tacaíocht ar fáil do chliantchomhlachtaí a dhéanann easpórtáil agus a bhfuil tionchar ag an víreas ar a ngnó. Soláthraíonn an tionscnamh 2 lá comhairleoireachta comhlachta gan aon chostas breise chun tacú le comhlachtaí a láidreachtaí a threisiú i dtrí réimse gnó; Bainistíocht Airgeadais, Foinsiú Straitéiseach agus Iompar & lóistíocht.

Scéim Mheantóireachta

Cuireann an Scéim Mheantóireachta tacaíocht ar fáil do mheantóir gnó a chuideoidh leat i do chéim tosaithe gnó nó a thabharfaidh comhairle faoi réimsí sonracha de do phlean.

Scéim Náisiúnta Tacaíochta Ioncaim COVID-19

D’fhógair an Rialtas Scéim Náisiúnta Tacaíochta Ioncaim COVID-19 chun tacaíocht airgeadais a thabhairt d’oibrithe agus comhlachtaí na hÉireann a bhfuil tionchar ag an ngéarchéim orthu tríd an mhéid seo leanas a sholáthar:

  • Fóirdheontas pá sealadach suas go 85% den ghlanphá ag brath ar an ráta pá, chun cabhrú le comhlachtaí atá buailte leanúint ar aghaidh ag íoc a gcuid fostaithe.
  • Íocaíocht Éigeandála Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 de €350 sa tseachtain d’oibrithe a bhfuil a bpoist caillte acu de bharr na géarchéime,
  • Íocaíocht Tinnis COVID-19 de €350 sa tseachtain,
  • Beidh lucht Féinfhostaithe incháilithe d’Íocaíocht Éigeandála Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19 de €350 díreach ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí;
  • Is féidir le comhlachtaí a chaithfidh uaireanta nó laethanta oibre a laghdú cur isteach ar Thacaíocht Ghearrthéarmach Oibre na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí a fógraíodh roimhe seo trí theagmháil a dhéanamh lena nOifig áitiúil Intreo,

Tá sonraí ar fáil ag www.gov.ie, www.revenue.ie agus www.welfare.ie

* Critéir cháilitheachta i gceist le gach ceann thuas

 

Comhairle d’Eagrais Forbartha Pobail

Tá Údarás na Gaeltachta ag obair go dlúth leis na heagrais forbartha pobail atá faoinár gcúram chun a chinntiú go bhfuil na tacaíochtaí agus an t-eolas cuí ar fáil acu. Chomh maith leis sin táimid ag moladh go leanfadh na heagrais forbartha pobail an treoir atá ag teacht ó áisíneachtaí sláinte an Stáit i leith Covid-19.

Beidh Aonad Forbartha Pobail Údarás na Gaeltachta agus feidhmeannaigh an Údaráis ar fáil mar is gnáth, ar an bhfón agus ríomhphost, do na heagrais forbartha pobail. Is féidir cruinnithe a eagrú ar líne nó ar an bhfón, ach tá muid ag moladh faoi láthair nach mbeadh cruinnithe á reáchtáil ar an láthair.

Tá plé déanta ag Údarás na Gaeltachta leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun a chinntiú go mbeidh sruth airgid in áit chun freastal ar éilimh deontas reáchtála ar an gnáth-bhealach sna seachtainí romhainn.

 

TUILLEADH EOLAIS: Is féidir an Plean Eolais agus Tacaíochta a íoslódáil anseo Plean Eolais & Tacaíochta Covid19

Údarás na Gaeltachta ar fáil do chomhairle agus tacaíocht

Chun Iarratas a dhéanamh nó comhairle a fháil:
Tá oifigigh de chuid an Údaráis ar fáil am ar bith chun an bealach is fearr le tacaíocht a thabhairt do do chomhlacht a phlé leat, déan teagmháil linn le do thoil.

Seol rphost chuig:
eolas@udaras.ie

Cuir glaoch orainn:
Ardoifig, Gaillimh: 091-503100
Oifig Réigiúnach Dhún na nGall: 074-9560100
Oifig Réigiúnach Mhaigh Eo: 097-81418
Oifig Réigiúnach Chiarraí: 066-9150100
Oifig Réigiúnach Chorcaí: 026-45366

Léigh fúinn ag:
www.udaras.ie

Faigh an scéal is déanaí:
https://www.facebook.com/UdarasnaG/
https://www.instagram.com/udarasnag/
https://twitter.com/UdarasnaG/
https://www.linkedin.com/company/udarasnagaeltachta

 

Coróinvíreas COVID-19

 Leabhrán Eolais don Phobal

Tá Leabhrán Eolais COVID-19 don Phobal eisithe ag an Rialtas, a ndéanfar cóip de a sheoladh chuig chuile theaghlach.

Leagann an leabhrán amach céard é Coróinvíreas agus an chaoi a bhfuil an Rialtas ag dul i ngleic le COVID-19.

Is féidir cóip den leabhrán a íoslódáil anseo.

 

 

 

Acmhainní Eolais Poiblí

Tá póstaeir, leabhráin, físeáin, bileoga eolais agus acmhainní meáin shóisialta ar fáil don phobal agus do ghnóthaí le n-úsáid i láthair oibre agus i bpobail chun feasacht ar an gcosc ar scaipeadh an Choróinvíreas a mhéadú. Tá na hacmhainní seo ar fáil le n-íoslódáil agus le priontáil ó Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte anseo.