Preas Ráiteas

Gréasán mol digiteach nuálaíoch chun borradh a chur faoi cheantair Ghaeltachta

Dáta: 25/09/2019
Cosc: Gan chosc

Gréasán mol digiteach nuálaíoch chun borradh a chur faoi cheantair Ghaeltachta

Cuirfidh na 31 mol nuálaíochta & digiteach gteic breis agus 500 spás deisce ar fáil do lucht nuálaíochta, fiontraithe, cianoibrithe agus gnóthaí ar fud na 7 gcontae Gaeltachta.

Buaicphointí líonra gteic
• Pobal gigighiotáin bhríomhar nua do ghnóthaí, lucht nuálaíochta, fiontraithe agus cianoibrithe.
• 7 mol i bhfeidhm faoi láthair in 5 chontae
• 15 mol ag feidhmiú roimh dheireadh 2019
• 250+ spás deisce forbartha go dáta
• 500+ spás deisce i 2020
• Infheistíocht de bhreis agus €5 milliún déanta

Líonra de 31 mol nuálaíochta & digiteach le ceangal ardluais leathanbhanda é gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta arna fhorbairt ag Údarás na Gaeltachta i gceantracha ar fud na Gaeltachta. Is é Príomhaoire an Rialtais, an tAire Stáit don Ghaeilge, Gaeltacht agus na hOileáin, Seán Kyne, T.D., a sheolfaidh an líonra nua gigighiotán-chumasaithe Gaeltachta sa Seomra Iodálach i dTithe an Rialtais, Dé Céadaoin 25/09/19.

Tá na moil nuálaíochta le bheith ar fud Shlí mhaorga an Atlantaigh Fhiáin i nDún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Ciarraí agus Corcaigh, chomh maith le Port Láirge agus An Mhí i Sean-Oirthear na hÉireann. Tá sé cinn d’oileáin Ghaeltachta mar chuid den éiceachóras digiteach méadaithe seo chun tacú le hinbhuanaitheacht na bpobal agus na n-oileán seo amach ón gcósta.

Tá breis agus €1.5 milliún infheistithe ag Údarás na Gaeltachta i bhforbairt na mol seo, chomh maith le maoiniú breise os cionn €3.5 milliún ón gCiste um Athghiniúint agus Forbairt Tuaithe faoi dheireadh na bliana.

Tá saincheapadh déanta ar gach mol gteic lena gcur in oiriúint do gach láthair ar leith, agus beidh deasca sealaíochta agus spás oibre chomhionaid do chianoibrithe agus do ríomhoibrithe ann, chomh maith le spásanna oifige agus aonaid ghorlainne lán-fheistithe le ceangal ardluais idirlín chun an nuálaíocht agus forbairt coincheapanna a éascú.

Tá seacht mol oscailte go dtí seo:
Gaoth Dobhair i gContae Dhún na nGall,
Béal an Mhuirthead i gContae Mhaigh Eo,
Carna, An Cheathrú Rua agus Na Forbacha i gContae na Gaillimhe,
Béal Átha an Ghaorthaidh i gContae Chorcaí agus
Daingean Uí Chúis (Mol Teic/Dingle Hub) i gContae Chiarraí.

Osclófar mol nuadheartha ar An Spidéal sna seachtainí beaga romhainn agus tá seacht gcinn eile de mhoil gteic ar a mboinn le bheith críochnaithe agus le fáilte a chur roimh chustaiméirí i mBaile an Sceilg (Ciarraí Theas), Cill Charthaigh (Dún na nGall), Oileán Chléire (Corcaigh), Acaill, An Eachléim, Gaoth Sáile agus an Corrán Buí (Maigh Eo) faoi dheireadh 2019.
Tá liosta cuimsitheach de láithreacha na mol beartaithe ar fáil thíos.


An Fhís

Tá forbairt gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta, líonra de mhoil nuálaíochta agus dhigiteacha ar cheann de na 5 thionscnamh straitéiseacha atá mar chuid de Phlean Straitéiseach Údarás na Gaeltachta 2018–2020.

Cuirfidh na moil dhigiteacha gteic líonra bríomhar d’áiseanna leathanbhanda ardluais ar fáil i gceantair tuaithe Ghaeltachta chun cruthú post a chothú, cabhrú le cianobair, filleadh Dhiaspóra na Gaeltachta a spreagadh agus a chumasú, forbairt coincheapanna agus gnó nua a éascú, agus chun pobal de mhoil a fhorbairt, áit ina gcothaíonn cultúr uathúil na Gaeltachta an chruthaitheacht agus an nuálaíocht.

An Deis
Leis na forbairtí seo, tabharfar deis do phobal na Gaeltachta, sa bhaile agus i gcéin, filleadh ar a gceantar dúchais nó cónaí ann trí dheiseanna cianoibre a chur ar fáil ag deasca sealaíochta, spásanna roinnte oibre agus oifigí príobháideacha ag na moil seo. Dá réir sin, tabharfar tacaíocht, misneach agus cabhair do na pobail uathúla teanga seo, agus cabhrófar leo aghaidh a thabhairt ar dhúsláin bhánú na tuaithe.

Tá buntáistí eile ag baint le ballraíocht gteic seachas an deis cothromaíocht oibre is saoil a fheabhsú! Mar gheall ar shocrú cómhalartach le hIonad Fiontraíochta Guinness (GEC) i mBaile Átha Cliath, féadfaidh baill den GEC leas a bhaint as áiseanna gteic áit ar bith ar fud an líonra agus féadfaidh baill de phobal digiteach gteic leas a bhaint as na háiseanna in GEC i mBaile Átha Cliath saor ó tháille.

An Tairiscint
Sna moil gteic seo, beidh deasca sealaíochta agus áiseanna roinnte spáis do chianoibrithe agus do ríomhoibrithe, agus ag brath ar an láthair, spásanna oifige agus aonaid ghorlainne lán-fheistithe le ceangal ardluais idirlín chun an nuálaíocht forbairt coincheapanna a éascú. Éascóidh na moil seo daoine ar mian leo coincheap gnó a fhorbairt agus tabharfaidh rochtain dóibh ar an réimse tacaíochta meántóireachta agus gnó atá ag Údarás na Gaeltachta chomh maith.

Is deis iontach é an t-éiceachóras méadaithe digiteach seo do chomhlachtaí nua teicneolaíochta iad féin a bhunú nó a lonnú sna ceantair tuaithe ina bhfuil an Ghaeltacht, agus deis dá bhfostaithe leas a bhaint as an gcothromaíocht iontach oibre is saoil atá ar fáil sna ceantair áille seo.


Breis Eolais:

Páid Ó Neachtain,
Feidhmeannach Caidrimh Phoiblí,
Údarás na Gaeltachta
091 503111 / 087 3012510 / pon@udaras.ie

GRIANGHRAFADÓIREACHT
Beidh grianghraif ón seoladh ar fáil mar seo a leanas:
James Forde, 1Image Photography
Studio: 01 493 9947
Ríomhphost: hello@1image.ie

Breis Eolais/Nótaí don Eagarthóir
Na hÁiseanna agus na Seirbhísí
Beidh moil den uile mhéid sa líonra gteic, ag brath ar an láthair. I measc na n-áiseanna agus seirbhísí a bheidh ar fáil ag na príomh-mhoil agus na moil mhóra ná an tsolúbthacht dul in oiriúint do riachtanais na gcineálacha éagsúla custaiméirí, chomh maith leis an méid seo a leanas. Beidh cuid de na moil bheaga atá le forbairt ag díriú ar shealaíocht deasca agus spásanna roinnte oibre go príomha.

Áiseanna ar fáil ag moil gteic
Deasca sealaíochta Seomhra comhdhála
Spásanna roinnte oibre Fíchomhdhálacha
Aonaid ghorlainne Spásanna cruinnithe/oiliúna
Oifigí príobháideacha Spásanna páirceála leordhóthanacha
Leathanbhanda gigighiotán-chumasaithe Fiontarlann bheoga
WiFi ardluais Áiseanna roinnte sóláistí & áiseanna ar leithligh

An Costas
Beidh costais éagsúla ar dheascanna sealaíochta, spásanna oibre comhionaid agus oifigí príobháideacha a thógáil ar cíos ar fud na mol gteic, ag brath ar na háiseanna atá ar fáil, an láthair gheoghrafach, an phróifíl agus déimeagrafaic an cheantair.

De réir na n-áiseanna sonracha sna moil, beidh trí phríomhthairiscint ar fáil, agus beidh pacáistí agus margaí sonracha eile ar fáil sna moil féin ar bhonn leanúnach, ag brath ar chineál an iarratais agus an tionacht bheartaithe – Spásanna Deasca Sealaíochta, Spásanna Roinnte Oibre agus Spásanna Oifigí Príobháideacha.

An Todhchaí
I measc na láithreacha beartaithe gteic, beidh:

 • Dún na nGall: Ciarraí:
  Gaoth Dobhair (Oscailte) Mol Teic, An Daingean (Oscailte)
  Árainn Mhór Daingean Uí Chúis
  Toraigh Baile an Sceilg (le hoscailt in 2019)
  An Tearmann
  Cill Chárthaigh Maigh Eo
  An Clochán Liath Béal an Mhuirthead (Oscailte)
  Carraig Airt Acaill (le hoscailt in 2019)
  Tuar Mhic Éadaigh
  Gaillimh: An Corrán Buí (le hoscailt in 2019)
  An Cheathrú Rua (Oscailte) Gaoth Sáile (le hoscailt in 2019)
  Carna (Oscailte) An Eachléim (le hoscailt in 2019)
  An Spidéal
  Na Forbacha (Oscailte) Corcaigh:
  Ceantar na nOileán Béal Átha an Ghaorthaidh (Oscailte)
  Corr na Móna Baile Bhúirne
  Maigh Cuilinn Oileán Chléire (le hoscailt in 2019)
  Inis Mór (le hoscailt in 2020) Port Láirge:
  Inis Meáin An Rinn/An Seanphobal
  Inis Oírr An Mhí:
  Ráth Chairn
 • Tá eolas faoi gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta ar fáil ar
  www.gteic.ie www.gteic.ie www.gteic.ie
  Uaslódálfar leathanaigh aonair do na moil éagsúla de réir mar a thagann na moil i bhfeidhm.

  ENGLISH VERSION / LEAGAN BÉARLA
  Press Information/Statement
  Date: 25/09/2019
  Embargo: No embargo

  Innovative digital hub network is set to reinvigorate Irelands Gaeltacht areas

  31 gteic innovation & digital hubs will provide 500 desk spaces for innovators, entrepreneurs, remote workers and businesses throughout 7 Gaeltacht Counties.

  gteic network highlights
  • New vibrant gigabit community for businesses, innovators, entrepreneurs and remote workers
  • 7 hubs currently operational in 5 counties
  • 14 hubs to be operational before year end
  • 250+ desk spaces currently developed
  • 500+ desk spaces in 2020
  • Over €5 million in investment

  gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta is a network of 31 innovation & digital hubs with high speed broadband being developed by Údarás na Gaeltachta in locations throughout Ireland’s Gaeltacht Area. The new gigabit enabled Gaeltacht network will be launched by Government Chief Whip and Minister of State for Gaeilge, Gaeltacht and Islands, Seán Kyne, TD, in the Italian Room in Government Buildings on Wednesday 25/9/19.

  The innovation hubs are to be dotted along the majestic Wild Atlantic Way in Donegal, Mayo, Galway, Kerry and Cork in addition to Waterford and Meath in Ireland’s Ancient East. Six Gaeltacht islands also form part of this growing digital ecosystem to support the sustainability of these communities and off-shore islands.

  Údarás na Gaeltachta has invested over €1.5 million in the development of the hubs, with additional funding in excess of €3.5 million from the Government’s Rural Regeneration and Development Fund by year end.

  The gteic hubs, tailored to suit each unique location, will include hot desk and shared space facilities for remote workers and eworkers in addition to fully equipped office spaces and incubation units with high speed internet access to facilitate innovation and concept development.

  Seven hubs have been opened to date in
  Gaoth Dobhair in Co. Donegal,
  Béal an Mhuirthead in Co. Mayo,
  Carna, An Cheathrú Rua and Na Forbacha in Co. Galway,
  Béal Átha an Ghaorthaidh in Co. Cork and the
  Daingean Uí Chúis (Mol Teic/Dingle hub) in Co. Kerry.

  A newly designed hub will open in An Spidéal in the coming weeks and a further seven gteic hubs are on track to be completed and welcoming customers in Baile an Sceilg (South Kerry), Cill Charthaigh (Donegal), Oileán Chléire (Cork), Acaill, An Eachléim, Gaoth Sáile and An Corrán Buí (Mayo) by the end of 2019.
  The complete list of proposed hub locations is included below.

  The Vision
  The development of gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta network of innovation and digital hubs is one of 5 key initiatives included in the Údarás na Gaeltachta Strategic Plan 2018-2020.

  The gteic digital hubs will provide a vibrant network of high speed broadband facilities in rural Gaeltacht areas to stimulate job creation, to assist remote working, to encourage and enable the return of Diaspóra na Gaeltachta, to facilitate concept development and new business and to develop a community of hubs where the unique Gaeltacht culture drives creativity and innovation.

  The Opportunity
  These developments will give the Gaeltacht community, both at home and abroad, an opportunity to return to or live in their home area by providing remote working opportunities at hot desks, co-working spaces or private offices at these hubs. This in turn will support, bolster and assist these unique language communities and help them to face the challenges of rural depopulation.

  An opportunity of improved worklife balance will not be the only benefit of gteic membership! A reciprocal arrangement agreed with the Guinness Enterprise Centre in Dublin means that any member of the GEC can avail of the gteic facilities anywhere along the network and members of the gteic digital community can avail of the facilities in GEC in Dublin free of charge.

  The Offering
  gteic hubs include hot desk and shared space facilities for remote workers and eworkers in addition, depending on location, to fully equipped office spaces and incubation units with high speed internet access to facilitate innovation and concept development. These hubs will facilitate people who wish to develop a business concept and will provide access to Údarás na Gaeltachta’s range of mentoring and business supports also.

  This growing digital ecosystem is providing an excellent opportunity for new technology companies to establish or locate themselves in the rural areas which encompass the Gaeltacht and for their employees to enjoy the excellent worklife balance that these picturesque areas can offer.

  Further Information:
  Páid Ó Neachtain,
  Feidhmeannach Caidrimh Phoiblí,
  Údarás na Gaeltachta
  091 503111 / 087 3012510 / pon@udaras.ie


  PHOTOGRAPHY

  Photographs from the launch event will be available as follows:
  James Forde, 1Image Photography
  Studio: 01 493 9947
  Email: hello@1image.ie

  Further Information/Notes to the Editor
  The Facilities and Services
  The gteic network will encompass hubs of varying sizes depending on location. The facilities and services available at the primary and larger hubs will include the following and a flexibility to easily adapt to the needs of customer types. Some of the smaller hubs to be developed will focus on hot desk and coworking spaces primarily.

  Facilities available at gteic hubs:

   Hot desks Conference room
   Coworking Spaces Video conferencing
   Incubator units Meeting/training Spaces
   Private offices Ample car parking
   Gigabit enabled broadband Vibrant enterprise cluster
   High-speed Wifi Shared refreshment & breakout facilities

  The Cost
  The cost of renting hot desks, co working spaces and private offices will vary across gteic hubs depending on facilities available, geographical location, profile and demographics of the area.

  In line with specific hub facilities, three primary offerings will be available with further specific packages and promotions available from individual hubs on an ongoing basis depending on application type and proposed tenure – Hot Desk Spaces, Co Working locations and Private Office Space.

  The Future!
  The list of proposed gteic locations includes:

   Dún na nGall / Donegal: Ciarraí / Kerry:
   Gaoth Dobhair (Open) Mol Teic, An Daingean (Open)
   Árainn Mhór Daingean Uí Chúis
   Toraigh Baile an Sceilg (opening 2019)
   An Tearmann
   Cill Chárthaigh Maigh Eo / Mayo:
   An Clochán Liath Béal an Mhuirthead (Open)
   Carraig Airt Acaill (opening 2019)
   Tuar Mhic Éadaigh
   Gaillimh / Galway: An Corrán Buí (opening 2019)
   An Cheathrú Rua (Open) Gaoth Sáile (opening 2019)
   Carna (Open) An Eachléim (opening 2019)
   An Spidéal
   Na Forbacha (Open) Corcaigh / Cork:
   Ceantar na nOileán Béal Átha an Ghaorthaidh (Open)
   Corr na Móna Baile Bhúirne
   Maigh Cuilinn Oileán Chléire (opening 2019)
   Inis Mór (opening 2020) Port Láirge / Waterford:
   Inis Meáin An Rinn/An Seanphobal
   Inis Oírr An Mhí / Meath:
   Ráth Chairn

  Information on gteic Gréasán Digiteach na Gaeltachta is available at
  www.gteic.ie
  Individual pages for various hubs are uploaded as the hubs become operational.