Preas Ráiteas

Gníomhaíochtaí Údarás na Gaeltachta le linn Ghéarchéim COVID-19 – nuashonraithe 30-3-20

Oifigí Poiblí Údarás na Gaeltachta dúnta don phobal ón 30/3/20 ar aghaidh

Ag leanúint don treoir atá eisithe ag an Rialtas agus na hÚdaráis Sláinte Poiblí, tá oifigí poiblí Údarás na Gaeltachta dúnta don phobal ón Luan 30/03/20 ar aghaidh nó go bhfógraítear a mhalairt. Tá obair na heagraíochta rangaithe mar obair riachtanacha i dtreoir an Rialtais agus leanfaidh seirbhísí na heagraíochta a bheith ar fáil ar an bhfón, trí rphost agus ar líne mar atá i bhfeidhm le roinnt seachtainí anuas.

Moil dhigiteacha gteic dúnta do chuairteoirí & don phobal ón 30/3/20 ar aghaidh

Tá moil dhigiteacha gteic fud fad na Gaeltachta dúnta do chuairteoirí agus don phobal ón Luan 30/03/20 nó go bhfógraítear a mhalairt.

Sa gcás go bhfuil comhlachtaí nó cianoibrithe ag feidhmiú in ionaid gteic, a bhfuil a gcuid oibre rangaithe mar obair riachtanach de réir treoir an Rialtais, déanfar socrú aonarach speisialta d’úsáid na n-áiseanna leis na heagraíochtaí/comhlachtaí/úsáideoirí sin. Is gá teagmháil a dhéanamh le hÚdarás na Gaeltachta nó lucht bainistíochta do gteic áitiúil roimh ré chun socrú dá leithéid a dhéanamh. Tá úsáid gteic faoi réir polasaí scaradh sóisialta atá le feidhmiú go docht ag gach úsáideoir.

~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~  ~

Tuigeann Údarás na Gaeltachta go bhfuil brú ollmhór ag an am seo ar chliantchomhlachtaí, fochuideachtaí, eagrais forbartha pobail, scéimeanna fostaíochta sóisialta agus go deimhin pobal na Gaeltachta de bharr an méid a bhaineann le géarchéim COVID-19.

 

Tá céimeanna tógtha ag Údarás na Gaeltachta le roinnt seachtainí anuas chun na tionchair a d’fhéadfadh a bheith ag COVID-19 ar ghnóthaí agus ar phobail na Gaeltachta a aithint agus dul i ngleic leo chomh maith agus is féidir.

 

Plean Eolais & Tacaíochta

D’eisigh Údarás na Gaeltachta Plean Eolais & Tacaíochta ar an 16 Márta 2020 a dhéanann cur síos ar na tacaíochtaí airgid agus comhairleoireachta atá ar fáil do chliaint.  Déantar cur síos sa bplean chomh maith ar an treoir atá tugtha d’eagrais forbartha pobail treoir na nÚdarás Sláinte Poiblí a leanúint i gcónaí. Tá nuashonrú rialta déanta ar an bPlean chun an chomhairle agus an t-eolas is déanaí a bheith ar fáil inti. Is féidir an phlean a íoslódáil anseo.

 

Dúshlán do Chúrsaí Gnó sa Ghaeltacht

Is tréimhse thar a bheith dúshlánach é seo do chúrsaí gnó de thoradh an Choróinvíris.  Tá go leor éiginnteachta ag baint le cúrsaí trádála i láthair na huaire agus tá a thionchar sin le feiceáil i gcuid mhaith earnálacha gnó agus an líon atá ag cailliúint a bpost ar fud na tíre ag dul i méid go laethúil.   Ní haon eisceacht iad na ceantair Ghaeltachta agus beidh tionchar ag an lagtráth eacnamaíochta atá tarlaithe ar roinnt comhlachtaí Gaeltachta chomh maith.

 

Tá sé tugtha le fios ag roinnt comhlachtaí ar fud na Gaeltachta nach bhfuil de rogha acu ach ligean le daoine go sealadach agus i gcásanna áirithe stopadh ag trádáil ar feadh tréimhse chun cloí le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta agus chun an gnó a choinneáil slán nó go mbeidh an chuid is measa den ghéarchéim caite. Ní mheasann aon eagraíocht Stáit gur chun feabhas a thiocfaidh an scéala seo sna seachtainí seo romhainn agus margaí domhanda ag laghdú in aghaidh an lae. Beidh tionchar mór le feiceáil ar ghnóthaí atá ceangailte le hearnáil na turasóireachta, miondíola agus a bhíonn ag soláthar ábhair do bhialanna cé go bhfuil seasmhacht mhaith á léiriú faoi láthair sna réimsí déantúsaíochta, teicneolaíochta, táirgí leighis agus comhlachtaí atá ag soláthar bia d’ollmhargaí agus a leithéid faoi láthair.

 

Tá comhlachtaí fud fad na Gaeltachta ag tabhairt a n-aghaidh ar na constaicí agus deacrachtaí atá cruthaithe ag COVID-19 in achar gairid.  Tá roinnt acu ag déanamh a ndícheall cabhrú leis an bpobal agus leis an tseirbhís sláinte trí athearraíocht a dhéanamh ar a gcuid táirgí chun earraí ar nós díghalrán, díghalrán lámh agus maisc éadain a dhéanamh agus tá ardmholadh ag dul dóibh as spiorad pobail a chur chun cinn agus as smaointe nuálacha a chur i bhfeidhm.

Tá réimse tacaíochta náisiúnta fógartha ag na heagraíochtaí Stáit, Ranna Rialtais agus ag an Rialtas chun tacú le daoine a bhfuil a n-ioncam laghdaithe nó a bpost caillte acu de dheasca na géarchéime.

 

Tacaíocht do Chomhlachtaí Gaeltachta

Tá Údarás na Gaeltachta ag obair go dian dícheallach chun chuile chomhairle agus tacaíocht gur féidir a thabhairt dár gcliaint a chur ar fáil ag an am seo.

  • Tá teagmháil leanúnach á dhéanamh ag feidhmeannaigh na heagraíochta le cliantchomhlachtaí;
  • Tá eolas curtha ar fáil do chliaint maidir le tacaíochtaí éigeandála atá ar fáil dóibh chun tacú lena ngnó agus a bhfostaithe –
    Fóirdheontais Pá Sealadach; Íocaíocht Éigeandála Dífhostaíochta Phaindéim COVID-19; Tacaíocht do lucht féinfhostaithe, Íocaíocht Tinnis COVID-19 –> www.revenue.ie
  • Tá réimse tacaíochtaí á gcur ar fáil do chomhlachtaí chun feabhas a chur ar a ngnó – Scéim Bí Réidh, Gníomhaigh ar Thionscnaíocht, Scéim Mheantóireachta, Scéim Airgead i bhFócas agus go leor eile –> www.udaras.ie.
  • Tá teagmháil aonarach déanta leis na cliantchomhlachtaí is mó tionchair chun tacú leo Pleananna Teagmhais cuí a réiteach agus a theacht ar na tacaíochtaí cuí atá ar fáil,
  • Tá suirbhé cuimsitheach á dhéanamh ar ár gcliaint chun na riachtanais tosaíochta atá acu don tréimhse éigeandála seo a aithint.

 

 

Freagra Comhtháite Rialtais

Tá Údarás na Gaeltachta ag obair as lámh a chéile le Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí agus Comhghleacaithe Stáit eile ar chur chuige comhtháite an Stáit i leith COVID-19. Táimid ag obair go dlúth le Ranna Rialtais agus áisíneachtaí eile Stáit chun riachtanais ar leith a bheadh ag gnóthaí de bharr Coróinvíreas COVID-19 a aithint agus pacáistí tacaíochta éigeandála praiticiúla eile do ghnóthaí atá buailte a bheartú mar thoradh ar an gcomhairleoireacht tairbheach sin amach anseo.

 

gteic, Gréasán Digiteach na Gaeltachta

Tá moil dhigiteacha gteic fud fad na Gaeltachta dúnta do chuairteoirí agus don phobal ón Luan 30/03/20 nó go bhfógraítear a mhalairt.

Sa gcás go bhfuil comhlachtaí nó cianoibrithe ag feidhmiú in ionaid gteic, a bhfuil a gcuid oibre rangaithe mar obair riachtanach de réir treoir an Rialtais, déanfar socrú aonarach speisialta d’úsáid na n-áiseanna leis na heagraíochtaí/comhlachtaí/úsáideoirí sin. Is gá teagmháil a dhéanamh le hÚdarás na Gaeltachta nó lucht bainistíochta do gteic áitiúil roimh ré chun socrú dá leithéid a dhéanamh. Tá úsáid gteic faoi réir polasaí scaradh sóisialta atá le feidhmiú go docht ag gach úsáideoir.

Léiríonn an tóir atá ar sheirbhísí an ghréasáin gteic agus an taithí fhorleathan atá á fháil ag comhlachtaí, eagraíochtaí agus fostaithe cianoibriú ón mbaile i rith na tréimhse seo go mbeidh an réiteach ar an iliomad fadhbanna ag an ngréasán gteic do dhaoine gur mian leo filleadh ar a gceantar Gaeltachta dúchais nuair atá an ghéarchéim tagtha chun críche.

 

Eagrais Forbartha Pobail

Eisíodh comhairle do na heagrais forbartha pobail roinnt seachtainí ó shin chun go bhféadfadh siad leanúint ag feidhmiú ar bhealach stuama sábháilte dá bhfoireann agus do na pobail ar a bhfuil siad ag freastal.

Tá plé déanta ag Údarás na Gaeltachta leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun a chinntiú go mbeidh sruth airgid in áit chun freastal ar éilimh deontas reáchtála na n-eagras forbartha pobail ar an ngnáth-bhealach sna seachtainí romhainn.

Is iad na hEagrais Forbartha Pobail chomh maith le coistí pobail na Gaeltachta atá ag soláthar seirbhísí riachtanacha pobail fud na Gaeltachta faoi láthair. Tá formhór na n-eagras ag freastal orthu siúd sna pobail atá scoite amach nó nach féidir leo a theacht ar bhun sheirbhísí de bharr na géarchéime.

 

Ceanneagraíochtaí Pleanála Teanga

Tá socraithe déanta leis na ceanneagraíochtaí pleanála teanga ar fad atá ag feidhmiú, i gcomhair leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun a chinntiú go bhfuil sruth airgid in áit chun freastal ar mhaoiniú an chórais phleanála teanga ar an ngnáth-bhealach sna seachtainí romhainn.

 

Feidhmíocht na hEagraíochta

Tá socruithe curtha i bhfeidhm chun gur féidir le formhór d’fhoireann na heagraíochta cianoibriu ón mbaile de réir chomhairle na nÚdarás Sláinte Poiblí.

Tá úsáid á bhaint as teicneolaíocht chuí chun cruinnithe a reáchtáil ar líne i ngach áit gur féidir.

Tá Bord Údarás na Gaeltachta ag feidhmiú mar is gnáth ag ceadú tograí, infheistíochtaí, scéimeanna tacaíochta agus deontais trí shocraithe teicneolaíochta dá gcruinnithe.

Tá socruithe déanta, i gcomhair leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta chun a chinntiú gur féidir gnáth-íocaíochtaí, éilimh, deontais na heagraíochta a phróiseáil in am cuí i rith na tréimhse seo.

 

Seo iad socruithe teagmhála na hEagraíochta:

 

Seol rphost chugainn:

eolas@udaras.ie

 

Cuir glaoch orainn:

Ardoifig, Gaillimh:                            091-503100

Oifig Réigiúnach Dhún na nGall: 074-9560100

Oifig Réigiúnach Mhaigh Eo:        097-81418

Oifig Réigiúnach Chiarraí:              066-9150100

Oifig Réigiúnach Chorcaí:              026-45366

 

Léigh fúinn ag:  www.udaras.ie

 

 

Beidh an t-eolas is déanaí le fáil ar mheáin shóisialta na heagraíochta:

https://www.facebook.com/UdarasnaG/

https://www.instagram.com/udarasnag/

https://twitter.com/UdarasnaG/

https://www.linkedin.com/company/udarasnagaeltachta