Preas Ráiteas

Scoláireacht do Mháistreacht Taighde i réimse na Turasóireachta Chultúrtha á fhógairt

Scoláireacht gur fiú breis agus €20,000 fógartha ag Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí i gcomhair le hÚdarás na Gaeltachta.

Céibh Dhún Chaoin ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin

Tá áthas ar Údarás na Gaeltachta agus Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, Scoláireacht Iarchéime do Mháistreacht trí Thaighde i réimse na Turasóireachta Chultúrtha a fhógairt. Is comhfhiontar atá sa togra idir an dá eagraíocht le hiniúchadh a dhéanamh ar rogha dheiseanna forbartha d’earnáil na turasóireachta sa Ghaeltacht. Leis an taighde seo, déanfar iniúchadh ar na slite inar féidir le pobal na Gaeltachta agus eagraíochtaí tacaíochta, comhoibriú le chéile le leas a bhaint as na deiseanna a ghabhann le Slí an Atlantaigh Fhiáin. Cruthófar múnla forbartha turasóireachta atá inmharthana i dtéarmaí eacnamaíochta, cultúrtha agus timpeallachta agus díreoidh an scéim phíolótach seo go sonrach ar leas a bhaint as Slí an Atlantaigh Fhiáin i gceantar Chorca Dhuibhne agus Uíbh Ráthaigh i gCo. Chiarraí.

Dar le Steve Ó Cúláin, Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, go bhfuil deiseanna as cuimse ag baint leis an taighde seo, “Le forbairt tionscadail pleanála Fháilte Éireann, tá lárnú déanta anois ar an nGaeltacht mar cheartlár na gceantar turasóireachta atá áirithe faoi Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus níl teorainn leis na buntáistí atá le baint as sin do phobail na Gaeltachta”, dar leis. Tá suas le 25% de chontaetha Thír Chonaill, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Chiarraí san áireamh faoi Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus áirítear ceantair Ghaeltachta Phort Láirge agus na Mí mar chuid de Shean Oirthear na hÉireann.

“Deis iontach atá anseo don té a cheapfar” dar leis an Dr. Sophie Price, ó Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí, a bheidh mar phríomhstiúrthóir ar an togra. “Is fiú breis agus €20,000 an pacáiste tacaíochta ina iomláine. Íocfar liúntas €1,000 sa mhí don iar-chéimí, ar feadh tréimhse nach faide ná 18 mí agus cuirfidh an tInstitiúid costais na dtáillí ar leathtaobh don tréimhse”.

Tá an scoláireacht seo ar cheann de scéimeanna oiliúna agus oideachais Údarás na Gaeltachta a cheadaigh Bord an Údaráis ag a gcruinniú ar an 2/6/17 agus léiríonn ceann de na céimeanna tosaigh a thacóidh le feidhmiú Dréacht Phlean Turasóireachta Údarás na Gaeltachta a ceadaíodh ag an gcruinniú céanna. Luíonn cúrsaí turasóireachta isteach le trí phríomhchuspóir Údarás na Gaeltachta sé sin forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltacht agus tá agus beidh lárnach do straitéis forbartha na heagraíochta.

Is é 23 Meitheamh an spriocdháta le haghaidh iarratais agus tosnóidh an tréimhse taighde i Meán Fómhair 2017. Gheobhaidh an té a roghnófar liúntas €1,000 sa mhí ar feadh tréimhse nach faide ná 18 mí agus cuirfidh an tInstitiúid táillí ar leathtaobh don tréimhse maoinithe seo. Fáilteofar roimh iarratais ó chéimithe go bhfuil céim onórach acu, roimh an spriocdháta 23 Meitheamh 2017 trí shuíomh idirlíon Institiúd Teicneolaíochta Thrá Lí.
Tá sonraí na scoláireachta ar fáil ag Togra 8 ag :
http://www.ittralee.ie/en/InformationAbout/Courses/HigherDiplomaandPostgraduateStudies/Scholarships/
Údarás na Gaeltachta
Institiúd Teicneolaíochta Thrá Lí