TÚS – An Tionscnamh Socrúcháin Oibre Pobail

Aidhm na Scéime

Is í aidhm na scéime nó deiseanna gearrthéarmacha oibre ar ardchaighdeán a sholáthar dóibh siúd atá dífhostaithe agus seirbhísí áirithe a sholáthar chun tairbhe an phobail.

Is í an Roinn Coimirce Sóisialaí atá freagrach as scéim TÚS a chur ar fáil ach is é Údarás na Gaeltachta a dhéanann bainistíocht ar an scéim thar ceann na Roinne sa Ghaeltacht.

Beidh ar chumas eagraíochtaí pobail agus deonacha seirbhísí a fhorbairt agus a chur ar fáil go háitiúil agus tairbhe a bhaint as seirbhísí agus taithí daoine dífhostaithe sa cheantar

Critéir chun áit a fháil ar an Scéim

Chun áit a fháil ar an scéim is gá don duine:

 • A bheith dífhostaithe le dhá mhí dhéag ar a laghad as a chéile agus ag ‘síniú’ ar bhonn lánaimseartha; agus
 • A bheith ag fáil íocaíocht cuardaitheora poist ón Roinn Coimirce Sóisialaí le dhá mhí dhéag ar a laghad; agus
 • A bheith ag fáil Liúntas Cuardaitheora Poist.

Sainaithneoidh an Roinn Coimirce Sóisialaí daoine ar an mBeochlár a shásaíonn na critéir agus scríobhfar chucu chun an deis a thairiscint dóibh a bheith san áireamh le haghaidh socrúchán áitiúil de réir mar a thagann deiseanna chun cinn. Nuair a thoilíonn na daoine sin a bheith rannpháirteach, cuirfear a n-ainmneacha ar aghaidh chuig Údarás na Gaeltachta, atá ag feidhmiú ina gceantar. Cuirfear faoi agallamh iad agus breithneofar iad le haghaidh socrúcháin agus cuirfear ar phainéal iad de réir mar a thagann deiseanna socrúcháin chun cinn, earcófar na daoine is cuícháilithe ar an bpainéal.
Sula dtairgfear socrúchán do dhuine, níor mhór a chinntiú go mbeidh an duine sin oiriúnach don obair a bheidh i gceist agus go bhfuil taithí acu ar a leithéid sin d’obair.
Is é Údarás na Gaeltachta i gcomhar leis an eagraíocht pobail agus deonach a dhéanfaidh é sin ag an leibhéal áitiúil.

Cén cineál oibre a bheidh i gceist?

Rachaidh gach obair a dhéanfar faoin scéim TÚS chun tairbhe don phobal áitiúil agus seo iad a leanas na cineálacha tionscadal ar dhócha a bheidh i gceist:

 • Obair chaomhnaithe fuinnimh i dtithe agus i bhfoirgnimh phobail;
 • Cúram sóisialta do dhaoine ag gach aois agus do dhaoine faoi mhíchumas;
 • Airíochas, daingniú, maoirsiú foirgneamh agus spásanna pobail;
 • Athchóiriú áiseanna pobail agus spóirt, lena n-áirítear athbheochan agus feabhsú spásanna pobail, caitheamh aimsire agus spóirt;
 • Obair a thacaíonn le gníomhaíochtaí cultúrtha, oidhreachta agus Gaeilge;
 • Riarachán pobail agus bainistiú imeachtaí pobail;
 • Oiliúnóireacht le haghaidh gníomhaíochtaí spóirt;
 • Deisiú trealaimh le haghaidh tíortha i mbéal forbartha — uirlisí feirme, rothair, ríomhairí, innill fuála, trealamh sláinte srl.

Tuilleadh eolais le fáil ag www.welfare.ie