Earnálacha

Tá gnóthaí bunaithe ag na céadta comhlacht sa Ghaeltacht le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta. 

Seo a leanas na príomh earnálacha a gcuidíonn muid leo:

Seirbhísí Trádála Idirnáisiúnta

Cuireann an tÚdarás tacaíochtaí ar fáil do ghnólachtaí san Earnáil Seirbhísí Trádála Idirnáisiúnta ar a n-áirítear bogearraí, seirbhísí airgeadais, seirbhísí comhroinnte, seirbhísí tacaíochta do chustaiméirí, glao-ionaid agus comhlachtaí eisfhoinsithe próiseála gnó.

Tairgíonn comhlachtaí seirbhíse sa Ghaeltacht seirbhís níos fearr do chustaiméirí, cuireann siad córais réitigh ghnó nuálacha ar fáil agus laghdaítear costais.

Meáin Chlosamhairc agus Dhigiteacha

Is féidir tacaíocht a chur ar fáil do chomhlachtaí léiriúcháin, seirbhís iarléiriúcháin, fotheidealú, stiúideo léiriúcháin agus áiseanna forbartha scileanna.

Ní chuirtear tacaíocht dhíreach ar fáil le léiriúcháin scannáin/cláracha a mhaoiniú.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (ICT)

Tugtar tacaíocht do ghnólachtaí (dearadh suímh ghréasáin, ríomhfhoghlaim, srl) atá ag plé le teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide i roinnt ceantar Gaeltachta. Tá dul chun cinn suntasach déanta ó thaobh an bhonneagair theileachumarsáide de le blianta beaga anuas, agus tá seirbhís leathanbhanda ardluais iomaíoch ar fáil sa Ghaeltacht atá in ann freastal ar beagnach gach uile riachtanas cumarsáide gnó.

Déantúsaíocht agus Innealtóireacht

Tá ról tábhachtach ag na hearnálacha déantúsaíochta agus innealtóireachta i ngeilleagar na Gaeltachta. Ba mhaith leis an Údarás tuilleadh forbartha a chothú sna hearnálacha seo i ngach réimse ach go háirithe i réimse nideoige tháirgí breisluacha agus nuálaíocha.
 

Eolaíochtaí Beatha

Tá Éire anois ar cheann de na lárionaid dhomhanda ó thaobh earnáil na n-eolaíochtaí beatha de. Tá comhlachtaí ag feidhmiú sna hearnálacha cógaisíochta/ceimiceacha, bithchógaisíochta, feistí leighis agus diagnóiseacha ar fud na tíre.

Tá cnuasaigh áirithe lonnaithe ar fud na tíre a bhfuil bonneagar sofaisticiúil nó ionaid seirbhísí, áiseanna poiblí chomh maith le comhlachtaí agus seirbhísí tacaíochta speisialacha ag freastal orthu.

Is eiseamláir dá leithéid iad réigiúin na Gaillimhe agus Chorcaí, áiteanna a bhfuil na comhlachtaí cógaisíochta agus bithleighis is mó sa tír lonnaithe. Is suímh straitéiseacha iad Gaeltachtaí na Gaillimhe agus Chorcaí mar sin, le gnó dá mhacasamhail a bhunú.

Uisceshaothrú

Tá cuid mhór de na Gaeltachtaí ag síneadh le cósta agus fágann sé sin go bhfuil acmhainní mara an-tábhachtach mar fhoinse fostaíochta agus ioncaim.

Tá an t-uisceshaothrú agus próiseáil éisc á gcur chun cinn ag an Údarás mar earnálacha straitéiseacha forbartha áitiúla. Tá deiseanna forbartha agus fostaíochta ag baint le réimse leathan gníomhaíochta, idir phróiseáil bhiamara, fhás éisc eiteacha, fhás sliogéisc, phróiseáil feamainne agus taighde ar speicis nua.

Cuirtear tacaíocht ar fáil do thionscadail san earnáil seo trí ghnáthscéimeanna Staidéar Féidearthachta, Taighde agus Forbartha agus RTI an Údaráis. Cuirtear tacaíocht eile, ar nós soláthar caipitil ar fáil tríd an gClár Feidhme Eorpach Clár Ionstraim Airgeadais do Threoir Iascaireachtaí.

Fiontair Teangabhunaithe

Is acmhainn í an teanga ar féidir í a úsáid mar bhonn gnó agus mar fhoinse ioncaim agus fostaíochta. Áirítear sa réimse seo seirbhísí eagarthóireachta agus aistriúcháin, foilsitheoireacht, dearthóireacht ghrafaice, seirbhísí sainiúla tacaíochta do ghnóthaí tráchtála, gnó comhuaineach aistriúcháin, nó seirbhísí gairmiúla oifige, rúnaíochta, cuntasaíochta nó a leitheid trí Ghaeilge.

Tá spéis ar leith ag an Údarás tacaíocht chomhairleach agus airgid a chur a fáil do dhaoine ar mhaith leo gnóthaí Gaeilge nó seirbhís trí Ghaeilge a bhunú/fhorbairt.

Próiseáil Bia

Tá an earnáil bia ar an earnáil dhúchasach is mó in Éirinn agus tá sé fíorthábhachtach d’eacnamaíocht na tíre.

Is earnáil an-láidir í seo sa Ghaeltacht chomh maith agus tá cuid de na brandaí bia is mó aitheanta sa tír i mbun gnó ann. Ina measc tá fiontair idir bheag agus mhór ar nós próiseáil éisc agus sliogéisc, táirgeadh smailceanna, déantús subha, bácúis agus déantús seacláidí.

Aithníonn an tÚdarás poitéinseal fáis na hearnála seo agus ba mhaith linn tuilleadh forbartha a chothú i ngach réimse ach go speisialta trí tháirgí bia breisluacha, táirgí nuálacha agus táirgí atá margadh-dhírithe.

Turasóireacht

Tá an turasóireacht ar cheann de na tionscail is mó fáis ar domhan agus é ar chumas na hearnála gníomhú agus forbairt go tapa nuair a tharlaíonn athruithe sa timpeallacht eacnamaíoch.

Cuireann an Ghaeilge agus an cultúr gné uathúil leis an turasóireacht in Éirinn. Mar cheann scríbe, tá an Ghaeltacht uathúil agus tá eispéiris ar fáil don turasóir nach bhfuil le fáil in áit ar bith eile. 

Bíonn spéis ag os cionn leath de na turasóirí a thagann ó thíortha thar lear, cultúr stairiúil agus beo na tíre a bhlaiseadh. 

Cuireann an turasóireacht deiseanna tábhachtachta ar fáil don Ghaeltacht le fás a chur faoin ngeilleagar áitiúil, fostaíocht a chruthú agus ioncam a ghiniúint dá phobail agus é ag ceiliúradh na teanga agus an chultúir agus á gcur i lathair an domhain.     

Tá forbairt na turasóireachta cultúrtha sa Ghaeltacht lárnach i bplean straitéiseach an Údaráis.

Tá sé mar aidhm ag plean turasóireachta an Údaráis:

 • An líon turasóirí a mhéadú, fad a chur leis an achar a fhanann siad sa Ghaeltacht agus an t-ioncam uathu a mhéadú;
 • Líon na dtáirgí turasóireachta sa Ghaeltacht a mhéadú agus a uasghrádú;
 • Feasacht agus próifíl na Gaeltachta mar cheann scríbe saoire a ardú.

 Tá scéimeanna tacaíochta airgeadais ar fáil ón Údarás le tograí turasóireachta a bhunú agus a fhorbairt.

Tugtar tacaíocht chomh maith faoi scéimeanna speisialta turasóireachta dóibh seo a leanas:

 • Gníomhairí/Comhlachtaí Turasóireachta Gaeltacha;
 • Féilte agus mórócáidí Gaeltachta;
 • Tionscnaimh turasóireachta pobalbhunaithe.

Déan teagmháil lenár Rannóg Turasóireachta le breis eolais a fháil.

Na hEalaíona agus Ceardaíocht

Tá traidisiún fada ceardaíochta ag an nGaeltacht agus tá na healaíona traidisiúnta agus comhaimseartha ina gcuid dhílis de shaol an phobail.

Tá sé mar sprioc ag an Údarás fás agus forás na réimsí seo a chothú agus a spreagadh trí scéimeanna éagsúla tacaíochta.

Maidir leis na healaíona, cuirtear tacaíocht ar fáil d’ealaíontóirí agus do thionscnaimh ealaíne trí scéim fhorbairt na nEalaíon agus scéim na bpríomhréimsí atá á maoiniú ag Ealaíon na Gaeltachta Teo , comhlacht atá cómhaoinithe ag Údarás na Gaeltachta agus An Chomhairle Ealaíon.

Cuirtear tacaíocht ar fáil do thionscadail cheardaíochta agus ealaíne chomh maith trí ghnáthscéimeanna deontais an Údarás.

Fuinneamh Inathnuaite

Cuireann an tÚdarás tacaíocht áirithe ar fáil do ghnólachtaí, do ghrúpaí eagraithe pobail agus do dhaoine aonaracha chun na réamhchéimeanna a thógáil le tionscadail fuinnimh inathnuaite a bhunú ar a n-áirítear fuinneamh gaoithe agus grianda, táirgeadh bithmhaise agus córais sábhála fuinnimh.

Fiontar na nOileán

Is cuid thábhachtach den Ghaeltacht iad na hoileáin agus tá dúshlán ar leith ag baint le forbairt ar na hoileáin sa lá atá inniu ann.

Is iad na hoileáin a bhfuil daoine ag cónaí orthu a mbíonn an tÚdarás ag plé leo agus siad sin Cléire, Árainn, Inis Meáin, Inis Oírr, Inis Bigil, Árainn Mhór agus Toraigh.

Tá sé mar pholasaí ag an Údarás inbhuaine na n-oileáin go léir a chinntiú san am atá amach romhainn. Tuigeann an tÚdarás na costais bhreise agus na constaicí eisceachtúla a bhaineann leis an saol oiléanda agus dá bhrí sin soláthraítear scéimeanna cúnaimh sa bhreis le cuidiú le cothú na fiontraíochta agus na fostaíochta ar na hoileáin.

Seo a leanas an saghas tacaíochta atá ar fáil:

 • Deontas fostaíochta suas le €13,000 i leith gach poist lánaimseartha bhreise chláraithe agus deontas €6,500 i leith gach poist bhreise chláraithe pháirtaimseartha/shéasúraigh i dtionscadail seirbhíse
 • Deontas suas le €2,500 de bhreis ar an deontas fostaíochta thuas in aghaidh an phoist i leith post i ngnóthaí teangabhunaithe a bhfuil leibhéal ard scile agus cumais ag baint leo.
 • Spás fiontair do thograí pobail agus do thograí príobhaideacha gnó de réir éilimh ar rátaí speisialta cíosa
 • Deontais suas le 80% do thograí pobail neamhthrádála a bhunaítear faoi choimirce comharchumainn nó faoi chomhlachtaí pobalbhunaithe
 • Deontas suas le €200,000 thar thréimhse 3 bliana (NB – Faoin Riail De Minimis).

Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le d’oifig áitiúil.