Scéim Fhorbartha Uisceshaothraithe Thráchtála

Faoin gClár Náisiúnta Bia Mara Éireannach 2007-2013, tá iarratais ar chúnamh stáit faoin Scéim thuasluaite á lorg anois. Cuireann an Scéim Forbartha Uisceshaothraithe Thráchtála cúnamh deontais, ag ráta suas go 40% de chostais infheistíochta incháilithe, ar fáil chun forbairt tráchtála an uisceshaothraithe a fhorbairt ar bhonn atá inmharthana ó thaobh airgeadais, teicniúil agus na timpeallachta de.

Is ceart iarratais a sheoladh chuig na heagraíochtaí ag na seoltaí thíos roimh 31 Deireadh Fómhar 2014

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais don Scéim Fhorbartha Uisceshaothraithe Thráchtála.

Déanfar na hiarratais do thacaíocht airgeadais a rangú agus cuirfear ar aghaidh iad chuig Bord Roghnaíoch do chinneadh faoi chúnamh deontais.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó Fhiontair Bheaga agus Mheánacha atá gníomhach in uisceshaothrú agus a mbeidh a gcuid pleananna infheistíochta :
• ag cur le buntáistí eacnamaíochta inmharthana as na feabhsúcháin struchtúra a bheidh mar thoradh orthu ;
• ag soláthar deimhniú dóthanach d’inmharthanacht theicniúil, eacnamaíochta agus timpeallachta ;
• ag seachaint torthaí nach bhfuil tairbheach, go háirithe an baol atá ann go mbeidh cumas iomarcach táirgíochta á sholáthar.

Critéir

• Suímh a bheith faoi Cheadúnas faoi na hAchtanna ábhartha Iascaigh, Imeall Trá agus Pleanála agus táille ceadúnais a bheith íoctha cothrom le dáta;
• Sa chás go bhfuil suíomh faoi cheadúnas laistigh de, cóngarach dó nó baol go mbeadh tionchar suntasach aige ar shuímh NATURA 2000 caithfidh measúnú oiriúnach a bheith déanta air faoi riachtanais Rialachán an Chomhphobail Eorpaigh ( Gnáthóga Nádúrtha) SI 94/1997 ( leasaithe ag SI 233/1998 agus SI 378/2005) agus aon bhearta maolaitheacha cuí tógtha ;
• Cloí le riachtanais an Chláir Náisiúnta Bia Mara Éireannach 2007-2013 agus le rialacha cúnaimh stáit an Aontais Eorpaigh;
• Caithfidh iarratasóirí a léiriú go bhfuil na hacmhainní airgeadais, daonna agus teicniúla riachtanach acu chun an clár infheistíochta a chur i bhfeidhm;
• Ní mór dleachtanna calafoirt agus aon airgead eile atá dlite don Roinn Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia nó d’aon cheann de na heagraíochta, a bheith íoctha in iomlán;
• Caithfidh iarratais cloí leis na coinníollacha ginearálta eile atá bainteach leis an Scéim agus caithfear iarratais a chur isteach ar an fhoirm iarratais oifigiúil.

Conas iarratas a dhéanamh

Is ceart iarratais a sheoladh chuig An Bord Iascaigh Mhara nó i gcás iarratais lasmuigh den Ghaeltacht, chuig Údarás na Gaeltachta agus déanfar rangú ar d’iarratas i gcomhar cúnamh deontais. Tá eolas iomlán faoin Scéim le fáil ag www.bim.iewww.udaras.ie . D’eolas breise agus chun foirmeacha iarratais a fháil, deán teagmháil le:

An Bord Iascaigh Mhara,                                                                   Údarás na Gaeltachta
Aquaculture Development Division                                                      Na Forbacha
PO Box 12                                                                                       Co. na Gaillimhe.
Crofton Rd.                                                                                       Fón: 091-503100
Dún Laoghaire                                                                                  Fács: 091-503101
Co. Bhaile Áth Cliath.
Fón: 01-2144100
Fács: 01-2144119