Preas Ráiteas

Folúntas d’Fheidhmeannach Acmhainní Daonna & Forbartha Foirne

Tá folúntas ag Údarás na Gaeltachta d’Fheidhmeannach Acmhainní Daonna & Forbartha Foirne. Beidh an post lonnaithe sna Forbacha, Co. na Gaillimhe. Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúir na Gaeltachta. Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo sa Ghaeltacht an bunchuspóir atá le straitéis Údarás na Gaeltachta.

Beidh an té a cheapfar freagrach don Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha agus freagrach as an bhfeidhm acmhainní daonna a bhainistiú chun tacú le spriocanna Údarás na Gaeltachta a bhaint amach. Beidh sé/sí freagrach as dea-chleachtais acmhainní daonna a chur chun cinn, go háirithe sna réimsí earcaíochta agus forbartha foirne, as caidreamh idir fostóir agus fostaithe a chur chun cinn chomh maith le beartais agus nósanna imeachta atá de réir cheanglais reachtúla agus chomhpháirtíochta san ionad oibre a chur i bhfeidhm.

Beidh na nithe seo a leanas ag an té a cheapfar:

  • Sárchaighdeán Gaeilge
  • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal in Acmhainní Daonna, nó a comhionann;
  • Taithí ghairmiúil cúig bliana ar a laghad sna réimsí forbairt daoine/ceannaireacht/acmhainní daonna in eagraíocht mhór/ar mheánmhéid
  • Scileanna láidre idirbheartaíochta agus ceannaireachta
  • Seol litir iarratais, mar aon le do CV, chuig: udaras@sigmar.ie. faoin 5.00 pm an Aoine an 9 Márta 2018.

    Tá breis eolais faoin bpróiseas iarratais ar fáil anseo . Is féidir labhairt go discréideach le Robert Mac Giolla Phádraig ag an uimhir +353 1 4744698 nó ríomhphost a sheoladh chuig: rmacgp@sigmar.ie

    Is fostóir comhdheiseanna é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge an teanga oibre.