Saoráil Faisnéise

Fáilte chuig leathanach Saorála Faisnéise Údarás na Gaeltachta. Tá eolas ar an leathanach seo maidir leis na nithe seo a leanas:

Cearta saorála faisnéise faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014

Forálann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014, do na cearta reachtúla a leanas:

 • Ceart dlíthiúil do gach duine chun rochtain a fháil ar fhaisnéis atá á coimeád ag comhlachtaí poiblí lena mbaineann an reachtaíocht um shaoráil faisnéise
 • Ceart dlíthiúil do gach duine go gceartaítear faisnéis oifigiúil a bhaineann leis/léi féin sa chás go bhfuil sí neamhiomlán, mícheart nó míthreorach
 • Ceart dlíthiúil chun cúiseanna a fháil a bhí le cinntí a d’imir tionchar ar dhuine.

Féadfaidh tú iarraidh ar na taifid a leanas:

 • Aon taifid a bhaineann leat féin go pearsanta, pé uair a cruthaíodh iad
 • Gach taifead eile a cruthaíodh i ndiaidh an 21 Aibreán 1998

Féadfaidh cáipéis pháipéir nó faisnéis a choimeádtar ar ríomhaire bheith i gceist le taifead. Áirítear leis seo, mar shampla, asphriontaí, léarscáileanna, pleananna, micreascannáin, ábhar closamhairc, dioscaí agus téipeanna.
Tá eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh agus na rátaí a bhaineann leis ar fáil thíos.

Faisnéis atá ar fáil faoin Scéim Foilseacháin

Éilítear i gCuid 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar chomhlachtaí um Shaoráil Faisnéise scéim a réiteach agus a fhoilsiú maidir le foilseachán faisnéise ag an gcomhlacht chun cloí le scéim foilseacháin nó treoirlínte a dhéanann an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Faoin Scéim Foilseacháin, déanfaidh gach comhlacht um Shaoráil Faisnéise:

 • Faisnéis a leagan amach le cuidiú le baill an phobail ina dtuiscint ar an gcomhlacht agus a feidhmeanna
 • An fhaisnéis atá aige a fhoilsiú grúpáilte faoi na ceannteidil arna leagan amach sa tábla thíos; agus
 • Na nósanna imeachta chun faisnéis a rochtain a mhíniú nó chun an cineál faisnéise atá ag an gcomhlacht a mhíniú.

Tá faisnéis foilsithe ag Údarás na Gaeltachta ar leathanaigh éagsúla ar an suíomh seo. Tá an fhaisnéis agus naisc chuig na leathanaigh grúpáilte faoi na ceannteidil arna leagan amach sa tábla thíos faoin Scéim Foilseacháin. Is féidir ceannteideal a roghnú chun teacht ar an bhfaisnéis faoin rannóg sin.Conas iarratas a dhéanamh

Más rud é nach bhfuil an fhaisnéis atá uait ar fáil duit tríd na bealaí thuasluaite, d’fhéadfá iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.
Is ceart iarratais i dtaca le Saoráil Faisnéise a dhéanamh tríd an bhFoirm Iarratais um Shaoráil Faisnéise ar an suíomh seo nó é a sheoladh i scríbhinn chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
asf@udaras.ie
Caithfear a lua san iarratas go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Nóta:

 • Tá ceangal ar Údarás na Gaeltachta admháil go bhfuarthas iarratas faoin Acht a thabhairt laistigh de 10 lá oibre agus tá dualgas air freagra a thabhairt ar an iarratas laistigh de 20 lá oibre (tá eisceachtaí faoi leith a cheadaíonn síneadh a chur leis seo).
 • Má tá faisnéis ag teastáil i bhfoirm áirithe (e.g. fótachóip, diosca ríomhaire, etc.), is ceart sin a lua i d’iarratas.
 • Tabhair an oiread faisnéise agus is féidir le do thoil lena chumasú d’fhoireann an taifead a aithint.

Táillí agus Achomhairc

Tá sonraí maidir le táillí ar fáil anseo.
Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, féadfaidh tú a lorg go ndéanfar athscrúdú ar an gcinneadh. Mura bhfuil tú sásta go fóill leis an gcinneadh, tá an ceart agat an cinneadh a achomharc leis an gCoimisinéir Faisnéise. Imscrúdaíonn an Coimisinéir Faisnéise gearáin i leith neamhchomhlíonta na reachtaíochta um shaoráil faisnéise agus cuireann sé/sí cultúr um shaoráil faisnéise chun cinn sa tseirbhís phoiblí.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise: http://http://www.oic.gov.ie/ga/
Lárionad Beartas Saorála Faisnéise: http://foi.gov.ie