Caomhnú teanga i nDún na nGall

Ainm an Chomhlachta

Coiste Céim Aniar, ‘A Step Ahead’.

Suíomh

Ros Goill, Co. Dhún na nGall.

Deontas

Deontas féidearthachta, deontas fostaíochta, deontas riaracháin.

Dátaí

Tacaíocht leanúnach ó 2001.

Tionscadal

Ag tús an chéid seo thug gníomhaithe teanga agus roinnt tuismitheoirí i leithinis Ros Goill faoi deara go raibh meath tubáisteach ag teacht ar usáid na Gaeilge ina gceantar. Is ceantar beag Gaeltachta atá i Ros Goill agus mar gheall ar roinnt cúiseanna ina measc ráta ard imirce, lánúineacha ó chúlraí éagsúla teanga ag cur futhu sa cheantar, ról imeallaithe na Gaeilge sa chóras oideachais chomh maith le brú ó phobal mhórtheanga an Bhéarla ní raibh seachadadh na Gaeilge mar mháthair theanga ó ghlúin go glúin ag tarlú sa phobal mar a bhíodh.

Bhí roinnt daoine sa phobal an-imníoch faoi chreimeadh agus meath na teanga ina bpobal agus le dul i ngleic leis an réaltacht seo thionól siad cruinniú poiblí sna Dúnaibh agus as seo bunaíodh Céim Aniar Teo. le tabhairt faoi aisiompú an aistrithe teanga i Ros Goill. Cheadaigh an tÚdarás deontas dóibh le tabhairt faoi shuirbhé teanga ina bpobal. Léirigh torthaí an tsuirbhé go raibh meath ag teacht i labhairt na teanga sa bhaile agus sa phobal ach fosta go raibh spéis ag tromlach an phobail an teanga a chaomhnú. Ag eascairt as an tátál seo cheadaigh an tÚdarás deontas le hoifigeach teanga páirtaimseartha a fhostú agus chuaigh an duine seo i mbun oibre in Eanáir 2002.

Faoi láthair tá triúr fostaithe ag Céim Aniar Teo. lena gclár oibre a chur i bhfeidhm ina gceantar feidhme agus déanann siad tromlach na n-imeachtaí a bhaineann le neartú, caomhnú agus normalú na Gaeilge i Ros Goill a chomhordú agus a reáchtáil. I measc na bhforbairtí theangabhunaithe seo tá naíonra, TEG(cúrsaí grádaithe creidiúnaithe Gaeilge), cúrsaí trí Ghaeilge, imeachtaí i ndiaidh am scoile don óige, cúrsaí drámaíochta, oícheanta cultúrtha, tráth na gceist agus foilsiú Guth Ghoill, nuachtlitir mhíosúil. Cuireannn an tÚdarás tacaíocht ar fáil do na himeachtaí seo ar fad.

Tá ceangal bunaithe ag Céim Aniar Teo. le mórán grúpaí theangalárnaithe eile sa Ghaeltacht agus lasmuigh de agus bíonn siad an-ghníomhach in imeachtaí cultúrtha agus sóisialta pobal leitheadach na Gaeilge.

Torthaí

Fiona Pasoma, Bainisteoir Teanga Chéim Aniar: “Tá an Ghaeilge le cloisteáil agus le feiceáil ar fud na háite i bhfad níos minice anois. Tá fógraí Gaeilge i siopaí agus i mbialanna – bhuail muid isteach agus mhol muid do na húinéirí na fógraí seo a chur suas. Lena chois sin tá daoine óga i bhfad níos muiníne Gaeilge a labhairt anois.

Sa bhliain 2005 chuir páistí as Ros Goill isteach ar chomórtais an Oireachtais don chéad uair riamh. Ní amháin gur bhain siad sult as an ócáid ach d’éirigh leo dhá dhuais a thabhairt leo sa scéalaíocht.

Tháinig ardú suntasach le cúig bliana ar líon na bpáistí atá ag cur isteach ar Scéim Labhairt na Gaeilge agus fosta sa líon a thuileann an deontas”

Ionchas

Bhunaigh Céim Aniar Teo. Naíonra Dhiarmada & Gráinne atá maoinithe ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. Tuigeann Céim Aniar an tábhacht atá le seachadadh na Gaeilge i measc páistí óga an cheantair agus imeachtaí cultúrtha a chur ar fáil dóibh le deiseanna sealbhuithe teanga a sholáthar dóibh ina measc comórtais aithriseoireachta. Tá an Ghaeilge anois ina teanga dhinimiciúil fhorásach ar féidir sult is taitneamh a bhaint aisti. Aithnítear go coiteanta go bhfuil Céim Aniar ar cheann de na tionscnaimh pobail is rathúla a a dhéanann meath na teanga sa Ghaeltacht a aisiompú.