Ról

Bunaíodh Údarás na Gaeltachta sa bhliain 1980. Tá an ghníomhaireacht Stáit seo freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na Gaeltachta.

Is é caomhnú agus láidriú na Gaeilge mar theanga bheo, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá le polasaí Údarás na Gaeltachta. Déanann an tÚdarás gach iarracht an cuspóir seo a bhaint amach trí fhorbairt fiontraíochta agus tionscnaimh chruthaithe fostaíochta a chothú agus a mhaoiniú, chomh maith le tacaíocht a thabhairt d’imeachtaí pobail, cultúrtha agus teangabhunaithe.

Déanann Bord rialaithe ar a bhfuil 12 comhalta agus foireann 82 duine, sainchúram forbartha na gníomhaireachta a chur i bhfeidhm.

An Cuspóir Eacnamaíochta

Meallann an tÚdarás infheistíocht chuig an Ghaeltacht agus baineann sé é seo amach ach réimse dreasachtaí airgeadais agus neamhairgeadais a chur ar fáil d’fhiontair nua agus d’fhiontair atá bunaithe cheana féin sa Ghaeltacht.

Cuidíonn an eagraíocht le gnólachtaí agus iad ag forbairt margaí, teicneolaíochtaí, táirgí agus comhaontais straitéiseacha nua trí mheán an taighde agus na forbartha. Feidhmíonn na cuideachtaí atá lonnaithe sa Ghaeltacht i raon leathan earnálacha tráchtála – ina measc, na heolaíochtaí saoil, Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide, turasóireacht, próiseáil éisc agus dobharshaothrú, fuinneamh in-athnuaite, bia, déantúsaíocht nideoige, cúrsaí closamhairc agus na meáin dhigiteacha, an ealaín agus ceardaíocht.

Tá os cionn 7,000 duine fostaithe faoi láthair go lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí de chuid Údarás na Gaeltachta. Tá tionchar eacnamaíoch suntasach ag na cliantchomhlachtaí seo ar eacnamaíocht na tíre.

An Cuspóir Cultúrtha

Tá caomhnú agus cur chun cinn na Gaeilge ag croílár ghníomhaíochtaí uile na heagraíochta. Cuireann an tÚdarás maoiniú ar fáil le haghaidh réimse de ghníomhaíochtaí straitéiseacha teanga agus cultúrtha chomh maith le tacú leis an teanga trí ghnásanna na heagraíochta féin.

Tacaíonn an tÚdarás le daoine aonair, le grúpaí pobail agus le cuideachtaí a chumhdaíonn an Ghaeilge agus a chuireann na gnáth-thimpeallachtaí ar fáil ina dtagann an teanga i mbláth a maitheasa. Mar shampla:

An Cuspóir Sóisialta

Tá páirt ghníomhach ag muintir na Gaeltachta i bhforbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha a gceantair, go mórmhór trí ghrúpaí eagraithe ar nós comharchumainn phobail agus cuideachtaí pobalbhunaithe.

Gníomhaíonn an tÚdarás mar éascaitheoir do na grupaí seo trí comhairle, cúnamh agus tacaíócht airgeadais a chur ar fáil a chuidíonn leis na grúpaí seo a bheith ina n-acmhainní laidre réamhghníomhacha ina bpobail féin.

Comhoibríonn an tÚdarás go dlúth le grúpaí pobail ar mhaithe le scéimeanna fostaíochta pobail a riar, tacú le clubanna óige agus le grúpaí réamhscolaíochta, agus le feabhsú an infreastruchtúr shóisialta trí ghníomhaíochtaí ar nós cúnamh a chur ar fáil don aosach agus dóibh sin atá faoi mhíbhuntaiste.