Cóipcheart

Tá an t-ábhar atá le fáil ar an suíomh gréasáin seo faoi réir cóipchirt de réir an Achta Cóipchirt agus an Achta Cearta Gaolmhara, 2000.

Is féidir an t-ábhar a íoschóipeáil chuig comhad nó chuig printéir le haghaidh úsaide pearsanta amháin.

Maidir leis an ábhar seo a eisiúint chuig daoine eile, ní mór admháil a dhéanamh i leith na foinse (lena n-áirítear URL) agus an stádais cóipchirt. Ní shíneann an cead chun ábhar cóipchirt a atáirgeadh chuig aon ábhar ar an suíomh seo ar ábhar é de chuid tríú páirtí. Ní mór údarú chun ábhar den sórt sin a atáirgeadh a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann.

Tá iarracht déanta ag Údarás na Gaeltachta cóipcheart nó ceart intleachtúil eile de chuid na n-úinéirí cearta a lua i gcás inar cuí sin a dhéanamh. I gcás nár luadh na cearta sin nó gur dearmadadh na cearta sin a lua, déanfaidh Údarás na Gaeltachta, ar fhógra a fháil ina leith, an méid sin a cheartú nó a shlánú ar shlí eile.