Ceisteanna Coitianta

Cén áit go díreach a bhfuil limistéir Ghaeltachta na hÉireann?

Cuimsíonn an Ghaeltacht codanna fairsinge de chontaetha Dhún na nGall, Mhaigh Eo, na Gaillimhe agus Chiarraí – iad seo uile ar imeallbhord an Iarthair – chomh maith le codanna de chontaetha Chorcaí, na Mí agus Phort Láirge.

Céard é daonra na Gaeltachta?

Tá daonra na Gaeltachta beagán de bhreis ar 95,000 de réir mar a léirigh Daonáireamh 2006 agus tá 30,000 de líon lucht oibre in iomlán sa Ghaeltacht.

Céard é go díreach ‘An Ghaeltacht’?

Tugtar an Ghaeltacht ar na ceantair sin in Éirinn ina bhfuil an Ghaeilge mar ghnáth-theanga labhartha ag líon mór den phobal.

Céard é Údarás na Gaeltachta?

Gníomhaireacht Stáit is ea Údarás na Gaeltachta atá freagrach as forbairt eacnamaíoch agus shóisialta na Gaeltachta a chur chun cinn ar mhaithe le caomhnú agus leathadh na Gaeilge mar phríomhtheanga an réigiúin.

Cathain a bunaíodh Údarás na Gaeltachta?

Bunaíodh Údarás na Gaeltachta sa bhliain 1980 faoin Acht um Údarás na Gaeltachta, 1979, agus tá sé ag tógáil ar an obair a rinne Gaeltarra Éireann (1958-1979).

Cad iad na príomhréimsí den ghníomhaíocht eacnamaíoch sa Ghaeltacht?

San áireamh i measc gníomhaíochtaí eacnamaíocha na Gaeltachta tá talmhaíocht, iascaireacht, uisceshaothrú, acmhainní nádúrtha eile, teicstílí, innealtóireacht, leictreonaic, gníomhaíochtaí closamhairc agus teileachumarsáidí.

Cén tráth ag a dtairgeann Údarás na Gaeltachta cúnamh do ghnólachtaí?

Is féidir le gnólachtaí nua atá ag dul i mbun oibre sa Ghaeltacht a bheith i dteideal cúnamh airgeadais nó cúnamh eile ó Údarás na Gaeltachta. Tá cúnamh ar fáil freisin do chuideachtaí atá ag fairsingiú nó ag pleanáil d’fhairsingiú.

Cé mhéid duine atá fostaithe sna tionscail a fhaigheann cúnamh ó Údarás na Gaeltachta?

Tá 8,026 post lánaimseartha agus timpeall 4,220 post páirtaimsearach agus séasúrach i gceist sna tionscail seo.

Conas a bheadh a fhios agam an bhfuil mo chuideachta inghlactha nó i dteideal cúnaimh ó Údarás na Gaeltachta?

Déantar measúnú nó anailís eacnamaíoch ar do phlean gnó. Déan teagmháil le hoifig réigiúnach Údarás na Gaeltachta i do limistéar ar mhaithe le treoir faoin eolas ba cheart a chur chugainn sa phlean gnó. Beidh áthas orainn comhairle a chur ort.

Cén cineál pacáiste cúnaimh atá le fáil ó Údarás na Gaeltachta?

I measc na ndreasachtaí airgeadais ginearálta tá deontais fhostaíochta, deontais chaipitil, fóirdheontais chíosa, fóirdheontais úis agus fóirdheontais oiliúna. I measc na ndreasachtaí airgeadais ar mhaithe le cur chun cinn teicneolaíochta tá deontais staidéir féidearthacht, deontais taighde agus forbartha, deontais ceadúnúcháin, agus deontais i dtaca le comhfhiontair. I measc na ndreasachtaí seachas cúnamh airgeadais, tá cóiríocht, comhairle, cúnamh le hearcaíocht agus oiliúint, treoir eascartha, agus comhairle dhlithiúil.

Cén cineál gníomhaíochtaí ar mhaithe le teanga agus cultúr lena bhfuil Údarás na Gaeltachta gafa?

Tacaíonn Rannóg Forbartha Teanga agus Cultúir Údarás na Gaeltachta le réimse leathan tionscnamh a bhfuil de chuspóir leo an Ghaeilge agus na himeachtaí cultúrtha a ghabhann léi a chothú, a fhorbairt agus a chur chun cinn trí thacaíocht mhaoinithe agus chomhairliúchaín. San áireamh anseo tá scéimeanna tacaíochta do naíonraí agus clubanna óige, ranganna Gaeilge, cláir in-seirbhíse ar mhaithe le cur chun cinn na teanga, cúrsaí trí Ghaeilge, comórtais liteartha, féilte agus a lán gníomhaíochtaí eile.

Conas is féidir liom teacht ar eolas faoi gníomhaíochtaí agus ranganna?

Déan teagmháil linn ag oifigí réigiúnacha an Údarais agus beidh áthas orainn gach eolas a thabhairt duit faoi ranganna Gaeilge, cúrsaí trí Ghaeilge, oiliúint óige, naíonraí, oiliúint réamhscolaíochta, nó aon ghníomhaíochtaí teanga agus cultúrtha i do limistéar. Nó cliceáil anseo d’fhonn e-phost a sheoladh go: eolas@udaras.ie.