Saoráil Faisnéise

Fáilte chuig leathanach Saorála Faisnéise Údarás na Gaeltachta. Tá eolas ar an leathanach seo maidir leis na nithe seo a leanas:

 

Cearta saorála faisnéise faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014

Forálann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014, do na cearta reachtúla a leanas:

 • Ceart dlíthiúil do gach duine chun rochtain a fháil ar fhaisnéis atá á coimeád ag comhlachtaí poiblí lena mbaineann an reachtaíocht um shaoráil faisnéise
 • Ceart dlíthiúil do gach duine go gceartaítear faisnéis oifigiúil a bhaineann leis/léi féin sa chás go bhfuil sí neamhiomlán, mícheart nó míthreorach
 • Ceart dlíthiúil chun cúiseanna a fháil a bhí le cinntí a d’imir tionchar ar dhuine.

Féadfaidh tú iarraidh ar na taifid a leanas:

 • Aon taifid a bhaineann leat féin go pearsanta, pé uair a cruthaíodh iad
 • Gach taifead eile a cruthaíodh i ndiaidh an 21 Aibreán 1998

Féadfaidh cáipéis pháipéir nó faisnéis a choimeádtar ar ríomhaire bheith i gceist le taifead. Áirítear leis seo, mar shampla, asphriontaí, léarscáileanna, pleananna, micreascannáin, ábhar closamhairc, dioscaí agus téipeanna.
Tá eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh agus na rátaí a bhaineann leis ar fáil thíos.

Faisnéis atá ar fáil faoin Scéim Foilseacháin

Éilítear i gCuid 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar chomhlachtaí um Shaoráil Faisnéise scéim a réiteach agus a fhoilsiú maidir le foilseachán faisnéise ag an gcomhlacht chun cloí le scéim foilseacháin nó treoirlínte a dhéanann an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Faoin Scéim Foilseacháin, déanfaidh gach comhlacht um Shaoráil Faisnéise:

 • Faisnéis a leagan amach le cuidiú le baill an phobail ina dtuiscint ar an gcomhlacht agus a feidhmeanna
 • An fhaisnéis atá aige a fhoilsiú grúpáilte faoi na ceannteidil arna leagan amach sa tábla thíos; agus
 • Na nósanna imeachta chun faisnéis a rochtain a mhíniú nó chun an cineál faisnéise atá ag an gcomhlacht a mhíniú.

Tá faisnéis foilsithe ag Údarás na Gaeltachta ar leathanaigh éagsúla ar an suíomh seo. Tá an fhaisnéis agus naisc chuig na leathanaigh grúpáilte faoi na ceannteidil arna leagan amach sa tábla thíos faoin Scéim Foilseacháin. Is féidir ceannteideal a roghnú chun teacht ar an bhfaisnéis faoin rannóg sin.

Eolas faoi Údarás na Gaeltachta

Bunú na hEagraíochta

Róil, Freagrachtaí agus Feidhmeanna

Bord an Údaráis

Socruithe Rialachais Bainistíochta

Pleananna Corparáideacha agus Straitéisí

Tuarascáil Bhliantúil

Láithreacha agus Sonraí Teagmhála don Eagraíocht

 

Seirbhísí a chuirtear ar fáil nó a chuirfear ar fáil don Phobal

Cuirtear raon leathan seirbhísí agus tacaíochtaí ar fáil thar réimsí éagsúla:

Tacaíocht do Ghnóthaí

Tionscnaimh Teanga

Próiseas Pleanála Teanga

Forbairt Pobail

Oiliúint agus Fostaíocht

 

An próiseas cinnteoireachta do mhórthograí beartais

Tá Bord an Údaráis freagrach as stratéis agus polasaithe ginearálta Údarás na Gaeltachta. Ar mholadh ón bhFeidhmeannas, ceadaíonn an Bord infheistíochtaí, scéimeanna tacaíochta, deontais agus ceannachán nó díolachán maoine a dhéanann an eagraíocht ar mhaithe le forbairt fiontair agus cruthú fostaíochta, cur chun cinn na Gaeilge agus an cultúr Ghaelaigh chomh maith le forbairt pobal na Gaeltachta.

Bord an Údaráis

 

Faisnéis Airgeadais

Ráitis Airgeadais

Íocaíochtaí nó Orduithe Ceannacháin d’Earraí

 

Soláthar

Nasc le comórtais tairisceana reatha ar shuíomh Údarás na Gaeltachta

Íocaíochtaí nó Orduithe Ceannacháin d’Earraí

 

Eolas Eile le Foilsiú go Rialta

De réir Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise (foilsiúchán ar fhaisnéis faoi eagraíochtaí um Shaoráil Faisnéise), tá sé mar dhualgas ag an eagraíocht seo a loga nochta a fhoilsiú ar a suíomh féin. Soláthróidh an loga nochta seo sonraí faoi iarratais áirithe um Shaoráil Faisnéise nach mbaineann le hiarratais ar fhaisnéis phearsanta, maidir le:

 • Dáta an Iarratais
 • Catagóir an Iarrthóra (m.sh. iriseoir, baill den phobal, ball de ghrúpa gnó/leasghrúpa, ball den Oireachtas, comhalta d’údarás áitiúil, &rl)
 • Tuairisc achoimre ar chur síos den iarratas um Shaoráil Faisnéise
 • An cinneadh agus, sa chás go ndeonfar an t-iarratas, an dáta a scaoilfear na taifid

Dá réir, nuair a táthar ag glacadh le hiarratais um Shaoráil Faisnéise, cuirtear an t-iarratasóir ar an eolas faoin bpolasaí seo.

Foilseofar sonraí faoi iarratais um Shaoráil Faisnéise faighte ó Aibreán 2016 ar aghaidh, mar is cuí, i loga nochta um Shaoráil Faisnéise ar shuíomh na heagraíochta.

 • Loga Nochta SF

Iarratais Loga SF: July – September 2019

Iarratais Loga SF: April – June 2019

Iarratais Loga SF: January – March 2019

Iarratais Loga SF: 2018

Iarratais Loga SF: 2017

Iarratais Loga SF: 2016

 

Conas iarratas a dhéanamh

Más rud é nach bhfuil an fhaisnéis atá uait ar fáil duit tríd na bealaí thuasluaite, d’fhéadfá iarratas a dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.
Is ceart iarratais i dtaca le Saoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
asf@udaras.ie
Caithfear a lua san iarratas go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Nóta:

 • Tá ceangal ar Údarás na Gaeltachta admháil go bhfuarthas iarratas faoin Acht a thabhairt laistigh de 10 lá oibre agus tá dualgas air freagra a thabhairt ar an iarratas laistigh de 20 lá oibre (tá eisceachtaí faoi leith a cheadaíonn síneadh a chur leis seo).
 • Má tá faisnéis ag teastáil i bhfoirm áirithe (e.g. fótachóip, diosca ríomhaire, etc.), is ceart sin a lua i d’iarratas.
 • Tabhair an oiread faisnéise agus is féidir le do thoil lena chumasú d’fhoireann an taifead a aithint.

 

Táillí agus Achomhairc

Tá sonraí maidir le táillí ar fáil anseo.
Mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh, féadfaidh tú a lorg go ndéanfar athscrúdú ar an gcinneadh. Mura bhfuil tú sásta go fóill leis an gcinneadh, tá an ceart agat an cinneadh a achomharc leis an gCoimisinéir Faisnéise. Imscrúdaíonn an Coimisinéir Faisnéise gearáin i leith neamhchomhlíonta na reachtaíochta um shaoráil faisnéise agus cuireann sé/sí cultúr um shaoráil faisnéise chun cinn sa tseirbhís phoiblí.

Oifig an Choimisinéara Faisnéise: http://http://www.oic.gov.ie/ga/
Lárionad Beartas Saorála Faisnéise: http://foi.gov.ie

 

Freedom of Information

Welcome to the Freedom of Information page of Údarás na Gaeltachta. This page contains information relating to:

Freedom of information rights under the Freedom of Information Act 2014

The Freedom of Information Act 2014 provides the following statutory rights:

 • A legal right for each person to access information held by a body to which FOI legislation applies
 • A legal right for each person to have official information relating to himself/herself amended where it is incomplete, incorrect or misleading
 • A legal right to obtain reasons for decisions affecting himself/herself

You can ask for the following records:

 • Any records relating to you personally, whenever they were created
 • All other records created after 21 April 1998

A record can be a paper document or information held on computer. It includes, for example, printouts, maps, plans, microfilm, audio-visual material, disks and tapes.

Details of how to make a request and applicable fees are available below.

 

Information available under the Publication Scheme

Section 8 of the Freedom of Information Act 2014 requires FOI bodies to prepare and publish a scheme concerning the publication of information by the body in conformity with a model publication scheme or guidelines made by the Minister for Public Expenditure and Reform. Under the Publication Scheme, each FOI body shall:

 • Set out information to assist members of the public in their understanding of the body and its functions;
 • Publish the information it holds grouped under the information headings set out in the table below; and
 • Explain the procedures to get access to information or to establish what information the body holds.

Údarás na Gaeltachta has published information on various pages on this website. The information and links to the pages are grouped under the information headings set out below under the Publication Scheme. You can choose a heading to find the information under that section.

Information about Údarás na Gaeltachta

Establishment of the Organisation

Roles, Responsibilities and Functions

The Board of the Údarás

Governance Management Arrangements

Corporate Plans and Strategies

Annual Report

Locations and Contact Details for the Organisation

 

Services Provided or to be provided to the Public

A broad range of services and supports are available across a wide variety of areas:

Support for Businesses

Irish Language Initiatives

The Language Planning Process

Community Development

Training & Employment

 

Decision Making process for major policy proposals

The Board of Údarás na Gaeltachta is responsible for the broad strategies and policies of Údarás na Gaeltachta. On the recommendation of the Executive, the Board approves investments, supports, grant-aid and the purchase and sale of assets undertaken by the authority for the purposes of enterprise development and employment creation, the promotion of the Irish language and culture and the development of Gaeltacht communities.

The Board of the Údarás

 

Financial Information

Financial Statements

Payments or Purchase Orders for goods and services

 

Procurement

A link to all current tender competitions on the eTenders website

Payments or Purchase Orders for goods and services

 

Other Information to be Published Routinely

In accordance with Section 8 of the FOI Act (publication of information about FOI bodies), this organisation is required to publish its FOI disclosure log on its website.

This disclosure log will provide details of certain FOI requests that do not relate to requests for personal information such as the date of the request, the category of requestor (e.g. journalist, member of the public, member of business/interest group, member of the Oireachtas, member of Local Authority, etc.), a summary description of the FOI request, the decision made and, in the event that the request is granted, the date of release of records.

Accordingly, when acknowledging FOI requests, the applicant is informed of this policy. Details of FOI requests received from April 2016 onwards will be published, as appropriate, in the organisation’s FOI disclosure log on its website.

FOI Request Log: October – December 2019

FOI Request Log: January – March 2019

FOI Request Log: 2018

FOI Request Log: 2017

FOI Request Log: 2016

 

If the information you require cannot be found here, you may search the site using the ‘Search’ box at the top of the page or contact us by email at asf@udaras.ie

How to make a request

If the information you require is not available through the above mentioned channels, you may wish to make a request under the Freedom of Information Act 2014.

Requests under the Freedom of Information Act 2014 should be made in writing to:

The Freedom of Information Officer
Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha
Co. na Gaillimhe
asf@udaras.ie

The request should be state that the request is being made under the provisions of the Freedom of Information Act.

Note:

 • Údarás na Gaeltachta is required to acknowledge receipt of a request under the Act within ten working days and is obliged to respond to the request within twenty working days (subject to certain exceptions).
 • If information is desired in a particular form, (e.g. photocopy, computer disk, etc.), this should be mentioned in your application.
 • Please give as much information as possible to enable staff to identify the record.

Fees and Appeals

Details regarding fees are available here.

If you are not satisfied with the response, you can seek to have the decision re-examined. If you are still unhappy with the decision, you have the right to appeal the decision to the Information Commissioner. The Information Commissioner investigates complaints of non-compliance with FOI legislation and generally promotes a freedom of information culture in the public service.

Office of the Information Commissioner: http://www.oic.gov.ie

FOI Central Policy Unit: http://foi.gov.ie/