Preas Ráiteas

Dearbhán Leanúnachais Ghnó COVID-19 Údarás na Gaeltachta – dúnta

TABHAIR FAOI DEARA GUR DÚNADH AN GHLAOCH OSCAILTE DON SCÉIM SEO AG 5PM AR AN 21/05/2020 AGUS FAROAR NÍ FÉIDIR GLACADH LE HIARRATAIS NUA DON SCÉIM SEO TAR ÉIS AN SPRIOCAM SIN. TÁ GNÁTHSCÉIMEANNA TACAÍOCHTA ÚDARÁS NA GAELTACHTA FÓS AR FÁIL.

 

Tá gach gnó, a bhfuil suas le 50 ball foirne fostaithe aige, incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar Dearbhán Leanúnachais Ghnó COVID-19 Údarás na Gaeltachta ar luach €2,500 i leith costais comhairleachta tríú páirtí chun cabhrú le straitéisí gearrthéarmacha agus fadtéarmacha a fhorbairt chun déileáil le paindéim COVID-19.

Is é cuspóir an dearbháin seo ná comhairle faoi phleanáil teagmhais a chur ar fáil chun cabhrú le gnóthaí leanúint de bheith ag trádáil tríd an ngéarchéim. Is í aidhm na scéime seo ná tacú le gnóthaí cinntí a dhéanamh a bhfuil bonn eolais fúthu, maidir leis na bearta is gá a dhéanamh láithreach chun leanúint de bheith ag trádáil sa timpeallacht reatha, agus ag an am céanna sábháilteacht gach fostaí agus inmharthanacht an ghnó amach anseo a chinntiú trí bhearta feabhais a shainaithint.

 

Tá an Dearbhán Leanúnachais Ghnó ar fáil chun cabhrú le gnóthaí:

 • Plean leanúnachais ghnó a fhorbairt
 • Measúnú a dhéanamh ar na riachtanais reatha airgeadais idir an gearrthéarma agus an meántéarma
 • Laghdú a dhéanamh ar chostais athraitheacha, forchostais agus costais
 • Athbhreithniú agus iniúchadh a dhéanamh ar roghanna maoinithe don slabhra soláthair
 • Próisis nó nósanna imeachta cianoibre a chur i bhfeidhm
 • Leas a bhaint as saineolas Acmhainní Daonna
 • Leas a bhaint as saineolas Theicneolaíocht na Faisnéise
 • Cás gnó a ullmhú le hiarratas a dhéanamh ar idirghabhálacha éigeandála airgeadais ar fáil ó na Bainc, Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann agus Micrea-Airgeadas Éireann

 

Téarmaí agus Coinníollacha

 • Nuair a cheadaítear d’iarratas, beidh gá saineolaí/comhairleoir 3ú páirtí cáilithe a roghnú le haontú an Údaráis, chun tabhairt faoin tionscadal.
 • Fostóidh an gnó an saineolaí cáilithe chun obair a dhéanamh leat i dtaca leis na riachtanais a leagadh amach ar d’fhoirm iarratais.
 • Ní mór iarratais a chur isteach leis an bhfoirm iarratais oifigiúil seo amháin. Ní ghlacfar le hiarratais in aon fhormáid eile.
 • Ní mór gach cuid den fhoirm iarratais a chomhlánú go hiomlán. Ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána lena bpróiseáil ag Údarás na Gaeltachta.
 • Admhóidh Údarás na Gaeltachta d’iarratas.
 • Déanfar próiseáil agus measúnú ar iarratais cháilitheacha de réir mar a thagann siad isteach chuig Údarás na Gaeltachta, go dtí go mbeidh an ciste uile ídithe.
 • I gcás nach bhfuil d’iarratas indeonaithe cuirfidh Údarás na Gaeltachta sin in iúl duit

Tuilleadh eolais seol ríomhphost chuig dearbhan@udaras.iele do thoil.