Ceisteanna Coitianta

Cad is Pleanáil Teanga ann?

Cad is Limistéar Pleanála Teanga ann?

Cad iad na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta?

Cén saghas eagraíocht a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh?

Tréimhse atá ag eagraíocht le iarratas a dhéanamh?

Cén fhad a ghlacfaidh sé ar an Údarás cinneadh a dhéanamh faoi eagraíocht a roghnófar?

Cad is Ceann-eagraíocht Pleanála Teanga ann?

Cad is Critéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ann?

Cad is Baile Seirbhíse Gaeltachta ann?

Cad is Líonra Gaeilge ann?


Cad is Pleanáil Teanga ann?

Tá an iliomad sainmhínithe ar an bpleanáil teanga. Is féidir a rá go hachomair gurb é atá i gceist leis ná modhanna pleanáilte faoina ndéantar iarracht tionchar a imirt ar an teanga a labhraítear in aon phobal faoi leith. Is féidir a rá freisin gur cnuasach smaointe, dlíthe, rialachán agus cleachtas atá ann chun athrú pleanáilte maidir le húsáid teanga i bpobal faoi leith a bhaint amach. Is é an sprioc atá ag an bpleanáil teanga sa chás seo ná lucht labhartha na Gaeilge a mhéadú agus buanú a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh agus mar theanga pobail. (Sliocht as Treoirlínte Pleanála Teanga)
 
 


Cad is Limistéar Pleanála Teanga ann?

Tá 26 Limistéar Pleanála Teanga Ghaeltachta aitheanta ag an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chun críche an Achta. Faoin Acht, déanfar an Ghaeltacht mar atá sí faoi láthair a athainmniú mar Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna limistéir éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe. Seo eolas faoi na Limistéir Pleanála Teanga agus na toghranna a bhaineann leo.
 
 


Cad iad na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta?

Na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta
 
 


Cén saghas eagraíochta a fhéadfaidh iarratas a dhéanamh?

Is féidir le heagraíochtaí/grúpaí pobail, atá lonnaithe sna limistéir éagsúla atá i gceist nó tadhlach leo, iarratas a dhéanamh le bheith mar cheann-eagraíocht pleanála teanga ar na Limistéir Phleanála Teanga.
 
 


Tréimhse atá ag eagraíocht le iarratas a dhéanamh?

Tá suas le dhá mhí, ó dháta fógartha na Limistéir Pleanála Teanga, ag eagraíocht le hiarratas a dhéanamh.
 
 


Cén fhad a ghlacfaidh sé ar an Údarás cinneadh a dhéanamh faoi eagraíocht a roghnófar?

Suas le dhá mhí ó dháta dúnta na n-iarratas.
 
 


Cad is Ceann-eagraíocht Pleanála Teanga ann?

Seo í an eagraíocht a roghnófar mar cheann-eagraíocht ar Limistéar Pleanála Teanga cuí le plean teanga a ullmhú agus a chur i bhfeidhm. Beidh suas le 2 bhliain ag an cheann-eagraíocht le plean teanga a ullmhú agus 7 mbliana chun an plean teanga a chur i bhfeidhm. Beidh an ceann-eagraíocht seo ionadaíoch don phobal, d’eagraíochtaí pobail, do choistí agus do chumainn dheonacha agus teanga sa Limistéar Pleanála Teanga le cur le húsáid na Gaeilge sa Limistéar sin.
 
 


Cad is Critéir Pleanála Teanga Ghaeltachta ann?

Leagann na critéir pleanála teanga amach na príomhréimsí a chóir a bheith san áireamh in aon phlean teanga a ullmhófar amach anseo sna Limistéir Pleanála Teanga. Bainfear leas as na critéir seo agus measúnú á dhéanamh ar ullmhú agus ar chur i bhfeidhm na bpleananna teanga sna limistéir éagsúla. Déanfaidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta na pleananna teanga a chuirtear faoi bhráid an Aire a mheas i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga atá forordaithe faoi Acht na Gaeltachta 2012.
Is féidir cóip de na critéir a fháil anseo, – seo a leanas na príomhréimsí ar a bhfuil na critéir bunaithe:
1. An córas oideachais
2. Seirbhísí cúraim leanaí, réamhscolaíochta agus tacaíochta teaghlaigh, lena n-áirítear seirbhísí tacaíochta teanga
3. Seirbhísí don aos óg agus d’aoisghrúpaí eile
4. Deiseanna foghlama lasmuigh den chóras oideachais
5. An earnáil ghnó
6. Eagrais phobail agus comharchumainn
7. Na meáin chumarsáide
8. Seirbhísí poiblí
9. Pleanáil agus forbairt fhisiciúil
10. Seirbhísí sóisialta agus caitheamh aimsire
11. Úsáid na Gaeilge i measc an phobail, dearcadh an phobail ina leith agus a mhéid a thacaíonn an pobal i gcoitinne leis an bplean teanga

Faigh anseo cóip dena hIonstraimí Reachtúla ina bhfuil na critéir pleanála teanga do na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta leagtha amach.
 
 


Cad is Baile Seirbhíse Gaeltachta ann?

Is é atá i gceist leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta ná bailte atá suite i Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta nó taobh leo agus a bhfuil ról suntasach acu maidir le seirbhísí poiblí, saoráidí áineasa, sóisialta agus tráchtála a sholáthar do na limistéir sin. Faoin Acht, caithfidh daonra de 1,000 duine ar a laghad a bheith i mbaile faoin daonáireamh deiridh chun gur féidir é a áireamh mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta. Tabharfar aitheantas faoin Acht do Bhailte Seirbhíse Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe.
 
 


Cad is Líonra Gaeilge ann?

Is é atá i gceist leis na Líonraí Gaeilge ná ceantair a bhfuil bunmhais chriticiúil bainte amach acu maidir le tacaíocht pobail agus Stáit don Ghaeilge.Tabharfar aitheantas faoin Acht do Líonraí Gaeilge ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna líonraí éagsúla i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga forordaithe.Tá Foras na Gaeilge freagrach faoin Acht as tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí maidir le hullmhú agus cur i bhfeidhm pleananna teanga sna Líonraí Gaeilge.