Preas Ráiteas

Bí Réidh don Bhreatimeacht

  Forbhreathnú ar an Deontas Bí Réidh

  An aidhm atá leis an Tairiscint Chistiúcháin Bí Réidh ná tacaíocht a thabhairt do chliaint chun plean a ullmhú le rioscaí a laghdú agus an leas is fearr a bhaint as deiseanna a eascróidh as Brexit. Is féidir é a úsáid chun íoc as comhairleoireacht, taisteal agus costais as póca a bhaineann leis an taighde ar an treo ba chóir dá bplean gníomhaíochta do Brexit a bheith ag dul. I measc na nithe a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin tá fiosrú faoi na féidearthachtaí a bhaineann le héagsúla chuig margaí nua agus deighleoga nua margaidh; infheistíocht sa nuálaíocht; feabhas a chur ar iomaíochas oibríochtúil agus feabhas a chur ar chumas straitéiseach airgeadais. Ní mór do chliaint an Scórchárta Brexit a chomhlánú sula ndéantar iarratas.

  Bunús Dlí na hÉireann
  Faoi réir an Achta um Údarás na Gaeltachta 1979-2012

  Bunús Dlí do Státchabhair
  Treoirlínte um Chabhair De Minimis.
  Is féidir suas le €200,000 a cheadú do chuideachta mar chabhair De Minimis in aon tréimhse 3 bliana.

  Incháilitheacht

  Glacfar le hiarratais ó chliaint a bhfuil an phróifíl seo a leanas acu:

  • HPSU, SMEanna agus cuideachtaí móra atá gníomhach i ngníomhaíochtaí incháilithe;
  • Iad a bheith gníomhach i mbun trádála agus ag giniúint díolacháin;
  • Go mbeidh tionchar ag an mBreatimeacht orthu

  Nóta: Ní mór do chliaint an Scórchárta Brexit a bheith comhlánaithe acu freisin.

  Gníomhaíochtaí Incháilithe & Amlínte

  Is éard atá i gceist leis an tionscadal ná go bhfiosrófaí na tionchair agus na deiseanna ionchasacha a eascróidh as Brexit agus cur chuige straitéiseach chun dul i ngleic leo a dheimhniú.

  Níor cheart go mbeadh tréimhse níos faide ná 6 mhí ag an tionscadal, ón dáta tosaithe, chun gníomhaíocht láithreach a spreagadh.

  Costais Incháilithe & Neamh-incháilithe

  Costais Incháilithe

  • Táillí comhairleoirí seachtracha i réimsí mar straitéis, forbairt margaidh, nuálaíocht, oibríochtaí, pearsanra agus airgeadas. Nóta: €900 sa lá an t-uasráta comhairleoireachta do ghnólacht chomhairleoireachta.
  • Taisteal agus cothabháil fostaithe (sa tír seo agus thar lear) a bhaineann le taighde sna réimsí thuas.

  Costais Neamh-incháilithe

  • Costais a tabhaíodh roimh dháta an iarratais
  • Costais chomhairleora
  • Costais a bhaineann le díolacháin
  • Costais rannpháirtíochta i gCóir-Thrádáil
  • Tuarastail
  • Forchostais

  Uasleibhéil Chistithe

  €5,000 an deontas is mó atá ar fáil. Ríomhtar an deontas ag uasmhéid de 50% den chaiteachas incháilithe a bhí ar an iarratasóir a n-éireoidh leis/léi.

  Déanfaidh Údarás na Gaeltachta measúnú ar incháilitheacht na ngníomhaíochtaí atá beartaithe san iarratas mar aon leis na costais a bhaineann leo.

  Próiseas Iarratais

  Ba chóir gach iarratas ar chistiú a phlé le d’Fheidhmeannach Tionscadail in Údarás na Gaeltachta sula gcuirtear isteach é.
  Sula gcuireann tú isteach air ní mór na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  • Teagmháil a dhéanamh leis an bhFeidhmeannach Tionscadail atá sannta duit in Údarás na Gaeltachta chun an t-iarratas agus an próiseas iarratais a phlé.
  • Ba chóir go mbeadh an Scórchárta Brexit comhlánaithe ag an gcuideachta roimh ré.

  Is é an dáta a bhfaighfear an t-iarratas an dáta tosaithe a bheidh ag an tionscadal. Measfar go mbeidh aon chostas a bheidh tabhaithe ag an gcuideachta roimh an dáta sin neamh-incháilithe.

  Tar Éis an Cheadaithe

  Tar éis tograí an tionscadail a bheith measta ag Údarás na Gaeltachta, seolfar Litir Tairisceana foirmiúil ag na hiarratasóirí ar éirigh leo.

  Chun glacadh leis an Litir Tairisceana, caithfidh na hIarratasóirí an glacadh a sheoladh ar ais laistigh de 60 lá ó dháta na Litreach Tairisceana.

  Caithfidh na hIarratasóirí gach caiteachas a thabhú agus a íoc agus éilimh ar íocaíochtaí a chur isteach roimh Dháta an Éilimh Dheiridh a bheidh nótáilte ina Litir Tairisceana.

  Cealófar aon iarmhéid nach mbeidh éilithe tar éis Dháta an Éilimh Dheiridh.

  An Próiseas Éilimh

  Is ceadmhach don Chuideachta éileamh amháin a dhéanamh agus ní mór an t-eolas seo a leanas a bheith curtha ar fáil nuair a bheidh an t-éileamh á dhéanamh:

 • Seicliosta
 • Ráiteas Stiúrthóra
 • Foirm Éilimh
 • Plean Gníomhaíochta do Brexit
 • Sonrasc an Chomhairleora (ní mór an ráta lae agus líon na laethanta a bheith áirithe ann)
 • Ráiteas bainc na cuideachta mar chruthúnas ar an íocaíocht don chomhairleoir
 • Sonraí an Deimhniú Imréitigh Cánach
 • Foirm Sonraí Bainc
 • Breis Eolais

 • Téigh i dteagmháil le d’Fheidhmeannach Tionscadail in Údarás na Gaeltachta chun breis eolais a fháil.
 • Murar cliant tú, déan teagmháil leis an oifig Údarás na Gaeltachta is gaire duit.