Nuacht is Deireanaí

Tús á chur leis an bpróiseas pleanála teanga sna trí Limistéir timpeall Chathair na Gaillimhe

Beidh tús a chuir go luath le obair ar Phlean Teanga i trí Limistéar Pleanála Teanga (Bearna & Cnoc na Cathrach, An tEachréidh agus Oirthear Chathair na Gaillimhe) le húsáid na Gaeilge a neartú agus a threisiú.

Tá cruinniú poiblí á eagrú le eolas a thabhairt don phobal maidir leis an phróiseas pleanála teanga agus na deiseanna atá ann anois plean nua don Ghaeilge a fhorbairt do na ceantair. Seo deis do dhaoine aonair a bheith páirteach san iarracht seo agus tuairimí a thabhairt. Is féidir bróisiúr eolais a íoslódáil anseo

Beidh cruinnithe poiblí á reáchtáil in:

LPT Oirthear na Gaillimhe: Óstán Menlo Park, Dé Luain, 24 Aibreán ag a 8.00 i.n.
San áireamh An Chaisleán Gearr, An Pháirc Mhór, Baile an Dúlaigh, Baile an Phoill, Mionlach, Cúil Each agus Tír Oileáin.

LPT An tEachréidh: Óstán Claregalway Hotel, Dé Máirt, 25 Aibreán ag a 8.00 i.n.
San áireamh Ceathrú an Bhrúnaigh, An Chluain, Cluain Mhic Cáinín, Coill Uachtair, Gort an Chalaidh, Pollach Riabhach, Saighleán agus Sceach Liag

LPT Bearna & Cnoc na Cathrach: Óstán Clybaun Hotel, Déardaoin, 27 Aibreán ag a 8.00 i.n.
San áireamh Bearna, Corr Chuilinn, Cnoc Odhráin, Tóin na Brocaí agus Cnoc na Cathrach

Beidh seirbhís ateangaireachta comhuainí ar fáil le linn na cruinnithe.

Fógra foilsithe faoi Acht na Gaeltachta i leith An Ghaeltacht Láir, Co. Dhún na nGall

D’fhógair an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta, Seán Kyne T.D., inniu (25 Samhain 2016) go bhfuil fógra foilsithe aige i dtaca leis an Limistéar Pleanála Teanga Gaeltachta, An Ghaeltacht Láir, Co. Dhún na nGall.

Tabharfar tréimhse suas le 2 mhí, le feidhm ón 25 Samhain 2016 d’eagraíochtaí chun iarratais a dhéanamh chuig Údarás na Gaeltachta le bheith roghnaithe mar eagraíocht chun plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú sa limistéar atá i gceist. Fágann sé seo go mbeidh go dtí an 25 Eanáir 2017 ag eagraíochtaí chun iarratas a dhéanamh.

Ceanneagraíochtaí Roghnaithe Go Dáta

  Tá Ceanneagraíochtaí roghnaithe ag Údarás na Gaeltachta le tabhairt faoi phleananna teanga a réiteach do na Limistéir Pleanála Teanga atá faoina gcúram. Seo a leanas na ceanneagraíochtaí atá roghnaithe go dtí seo:

  Tuaisceart Dhún na nGall Céim Aniar Teoranta
  Cloich Chionnaola, gort an Choirce, An Fál Carrach agus Machaire Rabhartaigh Pobal Eascarrach Teo, An tSean Bheairic Teo agus Coiste Pobail ghort a’ Choirce
  Toraigh Comharchumann Thoraí Teo
  Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire agus Loch an Iúir i nDún na nGall Meitheal Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt, f/ch Comharchumann Forbartha Ghaoth Dobhair Teo
  Na Rosa Forbairt na Rosann Teo
  Árainn Mhór Comharchumann Oileán Árainn Mhóir Teo
  An Ghaeltacht Láir Gleann Fhinne Faoi Theorainn Rathaíochta
  Dún na nGall Theas Lár Chomhairle Paróiste Ghleann Cholm Cille Teoranta
  Maigh Eo Thuaidh Gaeilge Iorrais, f/ch Comharchumann Forbartha Ionad Deirbhile Eachléim Teo
  Maigh Eo Thiar Comhlucht Forbartha Áitiúil Acla Teo
  Dúiche Sheoigheach agus Tuar Mhic Éadaigh Comharchumann Dhúiche Sheoigheach Teo
  Conamara Láir Forbairt Chonamara Láir Teo
  An Cheathrú Rua Comharchumann Mhic Dara
  Ceantar na nOileán Comhairle Ceantar na nOileán Teo
  Oileáin Árann Comhar Caomhán Teo.
  Cois Fharraige Fóram Chois Fharraige um Phleanáil Teanga (faoi chúram Chomharchumann Shailearna agus Chomhlacht Forbartha an Spidéil Teo.)
  Maigh Cuilinn Forbairt Mhaigh Cuilinn Teo
  Bearna & Cnoc na Cathrach  
  Oirthear Chathair na Gaillimhe  
  An tEachréidh  
  Ciarraí Thiar Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne Teo.
  Ciarraí Theas Comhchoiste Ghaeltachtaí Chiarraí Theas Teo.
  Múscraí Comharchumann Forbartha Mhúscraí Teo
  Cléire Comharchumann Chléire Teo
  Na Déise Comhlucht Forbartha na nDéise
  Ráth Chairn & Baile Ghib Comharchumann Ráth Chairn Teo.


  Beidh na ceanneagraíochtaí thuasluaite ag comhoibriú leis an Údarás agus le struchtúir pobail, a bhfuil ról lárnach acu i gcaomhnú agus i neartú na Gaeilge sa Ghaeltacht, le plean teanga a réiteach. Beidh tréimhse suas le dhá bhliain ag an gCeanneagraíocht le plean teanga a réiteach agus beidh an tÚdarás ag cur gach comhairle agus tacaíocht is féidir ar fáil dóibh agus iad ag dul i mbun oibre.

  Anseo thíos, faigh eolas maidir leis an bPróiseas Pleanála Teanga atá á fheidhmiú ag Údarás na Gaeltachta i gcomhar leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus le Foras na Gaeilge.

  Treoirlínte Pleanála Teanga

  Córas Faisnéise Geografaí (GIS) – Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta

  Tá an Córas Faisnéise Geografaí ar fáil anseo.

  Leis an gCóras Faisnéise Geografaí atá forbartha, cuirtear sraitheanna sonraí i láthair ag úsáid amharcóra. Tá an fhaisnéis a chuirtear i láthair bunaithe ar na sonraí staidrimh ón staidéar: Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006–2011 Ó Giollagáin, C. & Charlton, M. a d’fhoilsigh Údarás na Gaeltachta in 2015. Rinne an staidéar sin anailís ar na sonraí a bhailigh an Phríomhoifig Staidrimh trí na daonáirimh náisiúnta in 2006 agus 2011. Cuirtear na sonraí staidrimh ar leibhéal úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht i láthair ar an gCóras Faisnéise Geografaí i sraitheanna sonraí an mhapa de réir na dToghrann.

  Ina theannta sin, tá dhá shraith sonraí ann a léiríonn suíomhanna agus daonra bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna, bunaithe ar fhaisnéis atá curtha ar fáil ag an Roinn Oideachais agus Scileanna. Is sonraí sealadacha iad don scoilbhliain 2014/2015.

  Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011

  Tugann an tuarascáil Nuashonrú ar an Staidéar Cuimsitheach Teangeolaíoch ar Úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht: 2006-2011 faisnéis ar na hathruithe i bpróifíl teanga na bpobal Gaeltachta le linn na tréimhse sin.

  Ba é cuspóir an tionscadail taighde seo ná faisnéis teanga a chur ar fáil do na Ceanneagraíochtaí atá ag tabhairt faoi phleananna teanga a ullmhú sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta. Cuirtear an fhaisnéis ar fáil ag úsáid na modheolaíochtaí céanna anailíse agus a úsáideadh sa bhunanailís a foilsíodh in 2007. Cinntíonn an múnla anailíse seo leanúnachas agus cuirtear próifíl suas chun dáta ar fáil i dtaca leis na Limistéir Pleanála Teanga atá leagtha amach faoi Acht na Gaeltachta, 2012.

  Is féidir cóip den Tuarascáil iomlán a íoslódáil anseo.

  Is féidir cóip de Phríomhfhaisnéis na Limistéar Pleanála Teanga a íoslódáil anseo.