An Próiseas Pleanála Teanga

An Próiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht

Mar chuid den Phróiseas Pleanála Teanga sa Ghaeltacht, tá Údarás na Gaeltachta freagrach as eagraíochtaí a roghnú chun plean teanga a ullmhú agus a fheidhmiú sna Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta agus sna Bailte Seirbhíse Gaeltachta atá suite laistigh de Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta.

Tugann Acht na Gaeltachta 2012 feidhm don Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 ina ndeirtear go ‘dtosófar próiseas pleanála teanga agus déanfar plean teanga a ullmhú ag leibhéal pobail do gach ceantar Gaeltachta faoin Acht nua.’ Faoin Acht, déanfar an Ghaeltacht, mar atá sí faoi láthair, a athshainiú mar Limistéir Phleanála Teanga Gaeltachta ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna limistéir éagsúla.

Tabharfar aitheantas freisin do ról na mBailte Seirbhíse Gaeltachta maidir le seirbhísí poiblí a sholáthar do na limistéir sin, ach pleananna teanga a bheith aontaithe leis na pobail sna bailte éagsúla.

Treoirlínte Pleanála Teanga

An Próiseas

 • Déanfaidh An Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta 26 Limistéar Pleanála Teanga agus 16 Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a fhógairt.
 • Nuair a fhógrófar na Limistéir Pleanála Teanga agus na Bailte Seirbhíse Gaeltachta éagsúla, beidh deis ag eagraíochtaí iarratas a chur faoi bhráid Údarás na Gaeltachta le plean teanga comhtháite a ullmhú. Beidh An tÚdarás freagrach as Ceanneagraíocht pleanála teanga i ngach Limistéar a roghnú le plean teanga a ullmhú agus a chur i bhfeidhm. Beidh an tÚdarás freagrach freisin as Ceanneagraíocht pleanála teanga i ngach Baile Seirbhíse Gaeltachta atá suite i Limistéar Pleanála Teanga a roghnú le plean teanga a ullmhú agus a chur i bhfeidhm. Roghnófar an eagraíocht is fearr a léiríonn a gcumas chun úsáid na Gaeilge a mhéadú sa teaghlach, sa phobal, sa chóras oideachais, go sóisialta agus i gcúrsaí gnó.
 • Beidh tréimhse suas le 2 bhliain ag na heagraíochtaí a roghnófar chun pleananna teanga a ullmhú. Cabhróidh an tÚdarás leis na heagraíochtaí na pleananna seo a ullmhú. Is é an cuspóir a bheidh ag na pleananna seo ná cur le húsáid na Gaeilge chomh fada is a bhaineann sé le cúrsaí teaghlaigh, pobail, oideachais, sóisialta, gnó agus poiblí.
 • Tar éis don Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta measúnú a dhéanamh ar na pleananna i gcomhréir leis na critéir pleanála teanga atá foilsithe, déanfaidh an tAire iad a fhaomhadh faoin Acht agus aithneofar na limistéir mar Limistéir Phleanála Teanga Gaeltachta agus na bailte mar Bhailte Seirbhíse Gaeltachta.
 • Beidh tréimhse 7 mbliana ag na heagraíochtaí chun na pleananna a chur i bhfeidhm.
 • Déanfaidh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta athbhreithniú tréimhsiúil ar chur i bhfeidhm na bpleananna le linn na 7 mbliana sin.
 • Beidh cuidiú ar fáil ó Údarás na Gaeltachta do na Ceanneagraíochtaí a roghnófar leis na pleananna teanga a chur i bhfeidhm.
 • Beidh na Ceanneagraíochtaí a roghnófar ag comhoibriú le struchtúir pobail a bhfuil ról lárnach acu i gcaomhnú agus i neartú na Gaeilge sa Ghaeltacht, struchtúir ar nós Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo., na hionaid cúraim leanaí, Muintearas Teo., Ealaín na Gaeltachta Teo, eagraíochtaí forbartha pobail, coistí agus cumainn dheonacha mar aon leis na hIonaid Seirbhísí Teanga.

Clár Ama agus Próiseas Roghnúcháin na nEagraíochtaí

1. Fógrófar na Limistéir Pleanála Teanga Ghaeltachta atá roghnaithe chun tús a chur leis an bPróiseas Pleanála Teanga.

Tá fógra foilsithe le gairid i dtaca leis na Limistéir Pleanála Teanga seo leanas:

 • Bearna & Cnoc na Cathrach
 • Oirthear Chathair na Gaillimhe
 • An tEachréidh

Tá liosta iomlán de na Limistéir Pleanála Teanga ar fáil anseo.

2. Ar fhógairt LPT don Aire, cuirfidh Údarás na Gaeltachta fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí/grúpaí pobail le bheith mar Cheanneagraíocht pleanála teanga sna Limistéir Pleanála Teanga.

3. Tabharfar tréimhse suas le dhá mhí d’aon eagraíocht ar spéis léi iarratas a dhéanamh le bheith mar Cheanneagraíocht pleanála teanga foirm iarratais a líonadh agus a chur ar ais chuig an Údarás.

4. Déanfaidh coiste measúnaithe na hiarratais a mheas. Déanfar gearrliosta de na hiarratasóirí agus cuirfear faoi agallamh iad, más gá.

5. Mairfidh an próiseas measúnaithe suas le dhá mhí ó dháta dúnta na n-iarratas.

6. Tar éis an próiseas measúnaithe a bheith críochnaithe, roghnófar an Cheanneagraíocht le tabhairt faoin bPróiseas sa Limistéar Pleanála Teanga cuí.