Port Láirge

Tá Contae Phort Láirge lonnaithe ar chósta theas na hÉireann. Is é Port Láirge an príomhchathair. Is láthair gnó den scoth é Port Láirge agus tá seo léirithe sa raon comhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta d’ard phróifíl atá sa Chontae. Tá raon leathan earnálacha ina n-áirítear miondíoltóireacht, sláinte, bithchógaslann agus cógaisíocht, seirbhísí comhroinnte agus turasóireachta ag feidhmiú sa Chontae.

Tá Gaeltacht Phort Láirge (nó Gaeltacht na Rinne mar a thugtar air) suite sé mhíle siar ó Dhún Garbhán. Gaeltacht bheag í seo a thógann san áireamh Rinn Ua gCuanach agus an tSean Phobal.

Fíricí faoi Ghaeltacht Phort Láirge

 • Tá contae Phort Láirge lonnaithe ar chósta theas na hÉireann. Tá daonra de 116,176 (Daonáireamh 2016) sa chontae. Sa tréimhse 2011-2016 tháinig fás 2.1% ar dhaonra Phort Láirge. Tá 33% den daonra faoi fiche cúig bliain d’aois;
 • Le Port Láirge mar phríomhchathair, is láthair gnó den scoth é contae Phort Láirge agus tá seo le feiceáil sa raon comhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta d’ard phróifíl atá sa chontae. Tá ar chumas chontae Phort Láirge tairiscint a dhéanamh do réimse leathan earnálacha, ina n-áirítear miondíoltóireacht, sláinte, bithchógaslann agus cógaisíocht, seirbhísí comhroinnte agus turasóireachta;
 • Tá Gaeltacht bheag cósta Phort Láirge lonnaithe sé mhíle siar ó Dhún Garbhán. San áireamh sa Ghaeltacht seo tá Rinn Ua gCuanach agus an tSean Phobal;
 • Tá daonra de 1,816 i nGaeltacht Phort Láirge agus is ionann seo agus 1.8% de dhaonra iomlán na Gaeltachta;
 • Tá achar de 62km2 i gceantar Ghaeltachta Phort Láirge. Is ionann seo agus 1% den cheantar Gaeltachta iomlán;
 • In 2018, bhí 146 duine fostaithe go lánaimseartha i gcliant-tionscadail de chuid Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht Phort Láirge.

Tionscail/Fiontair Áitiúla

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú ar réimsí ar leith tionscail, go sainiúil iad siúd a tháirgeann táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla le breisluach ard. Tairgeann siad seo an cumas is fearr fáis agus na hionchais is fearr chun fostaíocht fadtéarmach inbhuanaithe a chruthú.

San áireamh i ngníomhaíochtaí geilleagracha Ghaeltacht Phort Láirge tá gníomhaíochtaí closamhairc agus teileachumarsáide, acmhainní nádúrtha mara bhunaithe agus innealtóireacht.

Córais Iompair

Tá gréasán bóthair agus iarnróid an-mhaith chuig an gContae.

 • An N9 go Baile Átha Cliath, Ceatharlach, (N8 Cill Chainnigh)
 • An N25 go Corcaigh, Ros Mhic Thriúin, Loch Garman agus Ros Láir
 • An N24 go Luimneach, Sionainn agus Gaillimh

Achar ón Rinn/Seanphobal chuig:

 • Aerfort Phort Láirge 32m/53km
 • Aerfort Idirnáisiúnta Bhaile Átha Cliath 146m/234km
 • Aerfort na Sionna 89m/143km
 • Aerfort Chorcaí 59m/94km

Seirbhísí Aeir

Seirbhís Iarnróid

Cuireann Iarnród Éireann seirbhís iontach amchlár idirghníomhach ar líne agus pleanálaí bealaigh ar fáil gur féidir leat a fháil ag www.irishrail.ie

Seirbhís Bus

Tá seirbhísí áitiúla agus náisiúnta, agus seirbhís rialta fad-achair agus áitiúil á chur ar fáil ag tionscnóirí neamhspleách chuig Aerfort Bhaile Átha Cliath. Tuilleadh eolais: www.buseireann.ie

Seirbhísí Leighis i gCo. Phort Láirge

 • Ospidéal Réigiúnach Phort Láirge

Oideachas sa Ghaeltacht

 • Naíonraí: 2
 • Bunscoileanna: 3
 • Meánscoileanna: 1

Oideachas Tríú Leibhéal

Oiliúint i gcomhair Tionscail

Soláthraíonn SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) treoir agus comhairle ghairme mar aon le heolas ar dheiseanna fostaíochta agus oiliúna agus deiseanna fostaíochta sealadacha.

Áiseanna Caithimh Aimsire

Tá gach ní a bheadh á lorg ó thaobh caitheamh aimsire ar tairiscint i gContae Phort Láirge idir ghalf, eachaíocht, siúlóidí, iascaireacht slaite, iascaireacht, spórt uisce, ealaíona agus ceardaíocht agus rothaíochta. Tuilleadh eolais:
www.southeastireland.com
www.discoverireland.com

Seirbhísí Teileachumarsáide

Tá seirbhísí teileachumarsáide d’ardchaighdeán ríthábhachtach chun infheistíocht dhíreach a mhealladh, chun tionscail dhúchasacha a fhorbairt agus chun an geilleagar eolasbhunaithe a chur chun cinn.

Tá na ceantair Ghaeltachta comhtháite go hiomlán i nGréasán Snáithín Náisiúnta Eircom le rochtain ar sheirbhísí uile ardluais agus ardchaighdeán. Tá an soláthar leathanbhanda comparáideach leis na réigiúin eile in Éirinn atá scoite amach agus leis an Aontas Eorpach le ar an laghad 62% de na línte cumasaithe go caighdeán DSL. Ina theannta seo tá fáil ar sheirbhísí leathanbhanda gan sreang i go leor réigiúin, ag tairiscint roghanna iomaíocha do chomhlachtaí agus don phobal.