Maigh Eo

Tá contae Mhaigh Eo lonnaithe ar chósta thiar na hÉireann i gCúige Chonnacht. Tá trí bhaile mór sa chontae ar a bhfuil freastal á dhéanamh ag gréasán bóthair atá ag dul i bhfeabhas, mar aon le seirbhísí iarnróid agus bus agus Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire.

Is í an talmhaíocht príomhfhoinse fostaíochta Mhaigh Eo fós. Is iad an déantúsaíocht agus an innealtóireacht na príomh thionscail, ag táirgeadh beachtuirlisí go trealamh feirmeoireachta go cógaisíocht le comhlachtaí ilnáisiúnta. Is é an turasóireacht an príomh thionscal seirbhísí sa chontae.

Tá formhór do Ghaeltacht Mhaigh Eo, ina bhfuil trí cheantar éagsúla, Tuar Mhic Éadaigh, páirteanna d’Acaill agus leithinis Iorrais, lonnaithe sa leath thiar den chontae.

Fíricí faoi Ghaeltacht Mhaigh Eo

 • Tá contae Mhaigh Eo, ina bhfuil daonra de 130,507 (Daonáireamh 2016), lonnaithe ar chósta thiar na hÉireann i gCúige Chonnacht. Sa tréimhse 2011-2016, tháing laghdú beag ar daonra Mhaigh Eo. Tá os cionn 30% den daonra faoi fiche cúig bliain d’aois;
 • Tá trí bhaile mór sa chontae agus tá gréasán maith bóthair, seirbhís iarnróid agus bus agus Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire ag freastal go maith ar an gcontae. Tá Aerfort Iarthar Éireann leathnaithe go mór le cúpla bliain anuas agus freastal á dhéanamh ar chinn scríbe sa Bhreatainn, san Eoraip agus áiteanna thairis sin. Tá bonn láidir tionsclaíoch i Maigh Eo comhdhéanta d’fhiontair rathúla dúchasacha agus de chuid de na comhlachtaí ilnáisiúnta is tábhachtaigh in Éirinn;
 • Tá daonra iomlán de 9,340 i nGaeltacht Mhaigh Eo (Daonáireamh 2016) agus is ionann seo agus 9.4% de dhaonra iomlán na Ghaeltachta;
 • Tá achar de 905km2 i gceantar Ghaeltachta Mhaigh Eo. Is ionann seo agus 19% den cheantar Gaeltachta iomlán agus tá trí cheantar ar leith i nGaeltacht Mhaigh Eo – Iorras, Acaill agus Tuar Mhic Éadaigh;
 • Is é Béal an Mhuirthead, atá lonnaithe 72km ó Bhéal an Átha, 80km ó Chaisleán an Bharraigh, agus 110km ó Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, príomhbhaile Ghaeltacht Mhaigh Eo;
 • Ag deireadh 2018, bhí 657 duine fostaithe go lán-aimseartha i gcliant-tionscadail de chuid an Údaráis i nGaeltacht Mhaigh Eo.

Tionscail/Fiontair Áitiúla

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú ar réimsí ar leith tionscail, go sainiúil iad siúd a tháirgeann táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla le breisluach ard. Tairgeann siad seo an cumas is fearr fáis agus na hionchais is fearr chun fostaíocht fadtéarmach inbhuanaithe a chruthú. San áireamh i ngníomhaíochtaí gheilleagracha Ghaeltacht Mhaigh Eo tá teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, innealtóireacht, forbhianna, leictreonaic, acmhainní nádúrtha mara bhunaithe, áiseanna taighde leighis, déantús rubair, táirgí imshaoil, seirbhísí trádála idirnáisiúnta ina n-áirítear seirbhísí airgeadais, lárionaid glaonna agus ionaid seirbhísí comhroinnte. Tá áiseanna ar nós Gorlann Gnó mar aon le haonaid nuálacha ar fáil chun cabhrú le forbairt fiontair.

Córais Iompair

Tá príomhbhóthar náisiúnta an N59, ar a bhfreastalaíonn an bóthar R313, i bhfoisceacht 12 míle de Bhéal an Mhuirthead.

 • Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire 60m/96km
 • Aerfort na Sionna 150m/240km
 • Stáisiún Traenach Bhéal an Átha 35m/56km
 • Gaillimh 100m/160km
 • Caisleán an Bharraigh 50m/80km

Achar as Acaill go:

 • Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire 59m/95km
 • Aerfort na Sionna 133m/215km
 • Stáisiún Traenach Chathair na Mart 27m/43km
 • Gaillimh 78m/124km
 • Caisleán an Bharraigh 31m/50km

Achar as Tuar Mhic Éadaigh go:

 • Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire 46m/75km
 • Aerfort na Sionna 98m/157km
 • Stáisiún Traenach Chathair na Mart 16m/26km
 • Gaillimh 43m/69km
 • Caisleán an Bharraigh 19m/31km

Seirbhísí Aeir

Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire
Is féidir eitilt go Maigh Eo as Baile Átha Cliath, An Bhreatain agus Mór-Roinn na hEorpa. Tuilleadh eolais:www.knockairport.com

Seirbhísí Iarnróid agus Bus

Tá gach páirt de Ghaeltacht Mhaigh Eo insroichte go héasca as Baile Átha Cliath, Béal Feirste, Gaillimh, Sligeach agus as na príomhchathracha agus bailte móra ar fud na hÉireann. Tá seirbhísí éagsúla traenach go laethúil chuig agus as bailte Mhaigh Eo.

Tuilleadh eolais: www.irishrail.ie agus www.buseireann.ie

Seirbhísí Leighis i gCo. Mhaigh Eo

 • Ospidéal Ginearálta Mhaigh Eo
 • Ospidéal Ceantair Bhéal an Mhuirthead
 • Ospidéal Ceantair Bhéal an Átha
 • Ospidéal Ceantair Bhéal Átha na Muice

Oideachas sa Ghaeltacht

 • Naíonraí: 5
 • Bunscoileanna: 25
 • Meánscoileanna: 4

Oideachas Tríú Leibhéal

Oiliúint i gcomhair Tionscail

Soláthraíonn SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) treoir agus comhairle ghairme mar aon le heolas ar dheiseanna fostaíochta agus oiliúna agus deiseanna fostaíochta sealadacha.

Áiseanna Caithimh Aimsire

Tá gach ní a bheadh á lorg ó thaobh caitheamh aimsire ar fáil i gContae Mhaigh Eo, idir ghalf, eachaíocht, siúlóidí, iascaireacht slaite, iascaireacht, spórt uisce, ealaíona, cheardaíocht agus rothaíocht. Tuilleadh eolais:
www.irelandwest.ie
www.discoverireland.com

Seirbhísí Teileachumarsáide

Tá seirbhísí teileachumarsáide d’ardchaighdeán ríthábhachtach chun infheistíocht dhíreach a mhealladh, chun tionscail dhúchasacha a fhorbairt agus chun an gheilleagar eolasbhunaithe a chur chun cinn.

Tá na ceantair Ghaeltachta comhtháite go hiomlán i nGréasán Snáithín Náisiúnta Eircom le rochtain ar sheirbhísí uile ardluais agus ardchaighdeán. Tá an soláthar leathanbhanda comparáideach leis na réigiúin eile in Éirinn atá scoite amach agus leis an Aontas Eorpach le ar an laghad 62% de na línte cumasaithe go caighdeán DSL. Ina theannta seo tá fáil ar sheirbhísí leathanbhanda gan sreang i go leor réigiúin ag tairiscint roghanna iomaíocha do chomhlachtaí agus don phobal.