Gaillimh

Tá Contae na Gaillimhe, an dara Contae is mó sa tír, lonnaithe ar chósta thiar na hÉireann. Tá geilleagar láidir áitiúil i gContae na Gaillimhe agus raon leathan earnálacha gnó ag feidhmiú sa Chontae, ina n-áirítear an tionscal déantúsaíochta, turasóireachta, miondíola agus dáileacháin, oideachas agus seirbhísí ina n-áirítear airgeadais, tógáil, cultúr agus proifisiúnta. Tá an earnáil bhithleighis ach go háirithe an-láidir i nGaillimh le roinnt de na comhlachtaí bithleighis is mó sa tír lonnaithe ann.

Clúdaíonn Gaeltacht na Gaillimhe codanna fairsinge de Chontae na Gaillimhe, in iarthar an Chontae don chuid is mó, agus is é an ceantar Gaeltachta is mó agus is mó daonra sa tír.

Fíricí faoi Ghaeltacht na Gaillimhe

 • Tá contae na Gaillimhe, ina bhfuil daonra de 258,058, (Daonáireamh 2016) lonnaithe ar chósta thiar na hÉireann. Sa tréimhse 2011-2016, tháinig fás 6.6% ar dhaonra na Gaillimhe. Tá 34% den daonra faoi fiche cúig bliain d’aois;
 • Tá Gaillimh ina phríomh ionad do go leor tionscail Éireannacha agus ilnáisiúnta fhorásach, go háirithe sna hearnálacha bogearraí agus feistí leighis. Is í Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, an acmhainn oideachais agus taighde is tábhachtaigh san Iarthar. Tá dlúth cheangal ag institiúidí taighde na hollscoile le earnálacha tionscail ar fud an réigiúin;
 • Clúdaíonn Gaeltacht na Gaillimhe codanna leathana de chontae na Gaillimhe, go formhór in iarthar an chontae, agus is é an ceantar Gaeltachta is mó agus is mó daonra sa chontae;
 • Tá daonra de 50,570 i nGaeltacht na Gaillimhe agus is ionann seo agus 50.8% de dhaonra iomlán na Gaeltachta. Tá cónaí áfach, ar 15,300 den daonra seo laistigh de bhruachbhaile chathair na Gaillimhe;
 • Tá achar geografach 1,225 km2 i nGaeltacht na Gaillimhe. Is ionann seo agus 26% de thalamh uile na Gaeltachta;
 • Is iad an Spidéal agus an Cheathrú Rua na limistéir lonnaíochta is mó. Tá an Cheathrú Rua lonnaithe 48 km siar ó chathair na Gaillimhe agus an Spidéal 19 km;
 • In 2018, bhí 2,978 duine fostaithe go lánaimseartha i gcliant-tionscadail de chuid Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht na Gaillimhe.

Tionscail/Fiontair Áitiúla

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú ar réimsí áirithe tionscail, go sainiúil iad siúd a tháirgeann táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla le breisluach ard. Tairgeann siad seo an cumas is fearr fáis agus na hionchais is fearr chun fostaíocht fadtéarmach inbhuanaithe a chruthú. San áireamh i ngníomhaíochta gheilleagracha Ghaeltacht na Gaillimhe tá teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, innealtóireachta, ceimiceáin agus cógaisíocht/bithchógaisíocht, gníomhaíochtaí closamhairc agus teileachumarsáide, leictreonaic, bogearraí, acmhainní nádúrtha mara bhunaithe, teicstílí, feistí leighis, seirbhísí trádála idirnáisiúnta, ina n-áirítear seirbhísí airgeadais, lárionaid glaonna agus ionaid seirbhísí comhroinnte.

Córais Iompair

Tá Gaillimh foráilte go maith ag aerfoirt idirnáisiúnta agus tá gréasán fairsing bóthair agus iarnróid go Gaillimh ó lárionaid mhóra eile.
Freastalaíonn trí phríomhbhóthar ar chathair na Gaillimhe:

 • N17 chuig an Tuaisceart (Tuaim, Sligeach agus Dún na nGall)
 • N6 chuig an Oirthear (Baile Átha Luain agus Baile Átha Cliath)
 • N18 chuig an Deisceart (An tSionainn, Luimneach agus Corcaigh)

Achar as Gaillimh go:

 • Baile Átha Cliath 136m/216km
 • Luimneach 65m/105km
 • Sionainn 54m/87km
 • Corcaigh 128m/205km

Seirbhísí Aeir

Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire
Tá Aerfort Iarthar Éireann, Cnoc Mhuire, lonnaithe in aice le Baile Chathail i gCo. Mhaigh Eo agus cuirtear eitiltí ar fáil go dtí an Eoraip agus Meiriceá.
Tuilleadh eolais: www.knockairport.com

Aerfort na Sionna
Cuirtear eitiltí trasatlantacha agus chun na hEorpa ar fáil ó Aerfort na Sionna.
Tuilleadh eolais: www.shannonairport.com

Seirbhísí Iarnróid

Cuireann Iarnród Éireann seirbhísí rialta laethúil aisfhillte ar fáil idir Baile Átha Cliath, Gaillimh agus stáisiúin idirmheánacha.
Tuilleadh eolais: www.irishrail.ie

Seirbhísí Bus

Cuireann Bus Éireann, seirbhís náisiúnta bus na hÉireann, agus a lán tionscnóirí príobháideacha, seirbhís ar fáil go Gaillimh as na bailte móra agus aerfoirt uile. Tuilleadh eolais: www.buseireann.ie

Seirbhísí Leighis i gCo. na Gaillimhe

 • Ospidéal Choláiste na hOllscoile
 • Ospidéal Réigiúnach Pháirc Mherlin
 • Ospidéal Bon Secours
 • Ospidéal an Galway Clinic

Oideachas sa Ghaeltacht

 • Naíonraí: 17
 • Bunscoileanna: 43
 • Meánscoileanna: 9

Oideachas Tríú Leibhéal

Oiliúint i gcomhair Tionscail

Soláthraíonn SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) treoir agus comhairle ghairme mar aon le heolas ar dheiseanna fostaíochta agus oiliúna agus deiseanna fostaíochta sealadacha.

Áiseanna Caithimh Aimsire

Tá gach ní ar fáil i gcontae na Gaillimhe ó thaobh caitheamh aimsire idir ghalf, eachaíocht, siúlóidí, iascaireacht slaite, iascaireacht, spórt uisce, na healaíona agus ceardaíocht. Tuilleadh eolais:
www.gaelsaoire.ie
www.irelandwest.ie
www.discoverireland.com

Seirbhísí Teileachumarsáide

Tá seirbhísí teileachumarsáide d’ardchaighdeán ríthábhachtach chun infheistíocht dhíreach a mhealladh, chun tionscail dhúchasacha a fhorbairt agus chun an gheilleagar eolasbhunaithe a chur chun cinn.

Tá na ceantair Ghaeltachta comhtháite go hiomlán i nGréasán Snáithín Náisiúnta Eircom le rochtain ar sheirbhísí uile ardluais agus ardchaighdeán. Tá an soláthar leathanbhanda comparáideach leis na réigiúin eile in Éirinn atá scoite amach agus leis an Aontas Eorpach le ar an laghad 62% de na línte cumasaithe go caighdeán DSL. Ina theannta seo tá fáil ar sheirbhísí leathanbhanda gan sreang i go leor réigiúin ag tairiscint roghanna iomaíocha do chomhlachtaí agus don phobal.

Déan teagmháil linn chun breis eolais a fháil ar theileachumarsáid sa Ghaeltacht.