An Mhí

Lonnaithe ó thuaidh go Bhaile Átha Cliath ar chósta thoir na hÉireann, ofrálann Contae na Mí meascán maith rochtain ar nóid thábhachtacha iompair agus cumarsáide do thionscail. Tá sé gar do phríomh institiúidí tríú leibhéal na hÉireann, tá fórsa oibre le hardscileanna agus ardoideachas ann, agus infreastruchtúr d’ardchaighdeán. Is é an déantúsaíocht an príomh thionscal i gContae na Mí le béim ar throscán d’úsáid baile agus tráchtála. San áireamh i ndéantúsaíocht eile tá innealtóireacht ginearálta, táirgeadh beatha agus bácáil, ábhar tógála agus cairpéid.

Tá Gaeltacht na Mí, an Ghaeltacht is lú, lonnaithe gar do bhaile na hUaimhe i lár Chontae na Mí.

Firicí faoi Ghaeltacht na Mí

 • Tá contae na Mí, ina bhfuil daonra de 195,044 (Daonáireamh 2016) lonnaithe in oirthear na hÉireann. Sa tréimhse 2011-2016, tháinig fás 6% ar dhaonra chontae na Mí. Tá 37% den daonra faoi fiche cúig bliain d’aois;
 • Is í Gaeltacht na Mí, ina bhfuil an dá bhaile Rath Cairn agus Baile Ghib atá cóngarach dá chéile, an ceantar Gaeltachta is lú. Is í an Uaimh, atá 8 km as Baile Ghib, príomh ionad an réigiúin le daonra de 20,000+;
 • Tá daonra de 1,857 (Daonáireamh 2016) i nGaeltacht na Mí agus is ionann seo agus 1.9% de dhaonra iomlán na Gaeltachta;
 • Tá achar geografach 44 km2 i nGaeltacht na Mí. Is ionann seo agus 1% de thalamh uile na Gaeltachta;
 • Tá stair Ghaeltacht na Mí beagán difriúil ón stair atá ag na ceantair eile sa tír ina labhraítear Gaeilge. Is pobail athlonnaithe iad Gaeltachtaí Bhaile Ghib agus Rath Cairn toisc, sna tríochadaí, gur athdháil Rialtas na hÉireann eastáit mhóra na dtiarnaí talúna neamhchónaitheach ar fheirmeoirí bochta as ceantair Ghaeltachta Chonamara, Mhaigh Eo agus Chiarraí mar fheirmeacha beaga. Ba í an aidhm a bhí leis seo ná an míchothromaíocht a bhí ann leis na céadta bliain a chur ina cheart, tráth gur chur na Sasanaigh, faoi threoir Oliver Cromwell, iallach ar fheirmeoirí na hÉireann a dtalamh a fhágáil, leis an bhforógra cáiliúil, go ‘hIfreann nó go Connacht’. Nuair a d’fhill na feirmeoirí ar ais ar a gcuid talamh i gcontae na Mí, thug siad leo a dteanga agus a gcultúr dúchasach, ar a ndéantar ceiliúradh mór sa lá atá inniu ann i nGaeltacht bheag Bhaile Ghib agus Rath Cairn, 70 km as cathair Bhaile Átha Cliath;
 • In 2018, bhí 178 duine fostaithe go lánaimseartha i gcliant-tionscadail de chuid Údarás na Gaeltachta i nGaeltacht na Mí.

Tionscail/Fiontair Áitiúla

Tá Údarás na Gaeltachta ag díriú ar réimsí ar leith tionscail, go sainiúil iad siúd a tháirgeann táirgí agus seirbhísí sofaisticiúla le breisluach ard. Tairgeann siad seo an cumas is fearr fáis agus na hionchais is fearr chun fostaíocht fadtéarmach inbhuanaithe a chruthú. San áireamh i ngníomhaíochtaí gheilleagrach Chontae na Mí tá innealtóireacht agus táirgeadh bia.

Córais Iompair

Achar as Ráth Cairn/Baile Ghib go:

 • Aerfort Bhaile Átha Cliath 31m/50km
 • Cathair agus Calafort Bhaile Átha Cliath 27m/43km
 • Aerfort na Sionna 127m/203km

Seirbhísí Aeir

Aerfort Bhaile Átha Cliath
Láimhsíonn aerfort Bhaile Átha Cliath eitiltí díreacha chuig iliomad cathracha san Eorap, Meiriceá Thuaidh, an Afraic, agus an Meánoirthear. Tuilleadh eolais: www.dublinairport.com

Seirbhísí Iarnróid

Freastalaíonn líne Bhaile Átha Cliath/Shligigh ar Chontae na Mí le stáisiún ag Enfield; agus freastalaíonn líne Bhaile Átha Cliath/Bhéal Feirste ar oirthear an Chontae le stáisiún ag Baile Mhic Gormáin. Tuilleadh eolais: www.irishrail.ie

Seirbhísí Bus

Cuireann Bus Éireann seirbhísí ar fáil as Baile Átha Cliath, Sligeach agus áiteanna eile go Contae na Mí . Tá an Mhí insroichte go héasca leis an tseirbhís rialta bus a chuireann Bus Éireann ar fáil as Baile Átha Cliath. Tuilleadh eolais: www.buseireann.ie

Seirbhísí Leighis i gCo. na Mí

 • Ospidéal Mhuire, An Uaimh

Oideachas sa Ghaeltacht

 • Naíonraí: 2
 • Bunscoileanna: 4
 • Meánscoileanna: 1

Oideachas Tríú Leibhéal

Tá raon leathan institiúidí tríú leibhéal in aice láimhe i mBaile Átha Cliath ina n-áirítear:

 • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath www.dcu.ie
 • Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath www.tcd.ie
 • An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliathwww.ucd.ie
 • Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliathwww.dit.ie
 • Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath www.dias.ie
 • Coláiste Ríoga na Máinliá in Éirinn www.rcsi.ie
 • An Coláiste Meiriceánach, Baile Átha Cliath www.amcd.ie

Oiliúint i gcomhair Tionscail

Soláthraíonn SOLAS (An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna) treoir agus comhairle gairme mar aon le eolas ar dheiseanna fostaíochta agus oiliúna agus deiseanna fostaíochta sealadacha.

Áiseanna Caithimh Aimsire

Tá gach ní a bheadh á lorg ó thaobh caitheamh aimsire ar tairiscint i gContae na Mí idir ghalf, eachaíocht, shiúlóidí, iascaireacht slaite, iascaireacht, spórt uisce, ealaíona agus ceardaíocht agus rothaíochta. Tuilleadh eolais:
www.eastcoastmidlands.ie
www.discoverireland.com

Seirbhísí Teileachumarsáide

Tá seirbhísí teileachumarsáide d’ardchaighdeán ríthábhachtach chun infheistíocht dhíreach a mhealladh, chun tionscail dhúchasacha a fhorbairt agus chun an geilleagar eolasbhunaithe a chur chun cinn.

Tá na ceantair Ghaeltachta comhtháite go hiomlán i nGréasán Snáithín Náisiúnta Eircom le rochtain ar sheirbhísí uile ardluais agus ardchaighdeán. Tá an soláthar leathanbhanda comparáideach leis na réigiúin eile in Éirinn atá scoite amach agus leis an Aontas Eorpach le ar an laghad 62% de na línte cumasaithe go caighdeán DSL.

Ina theannta seo, tá fáil ar sheirbhísí leathanbhanda gan sreang i go leor réigiúin ag tairiscint roghanna iomaíocha do chomhlachtaí agus don phobal.